EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ЯК СУКУПНІСТЬ БАЗОВИХ ПЕРЕДУМОВ, МОТИВІВ ТА ЕТАПІВ
А. Б. Бойчук

Назад

УДК: 658.589

А. Б. Бойчук

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ЯК СУКУПНІСТЬ БАЗОВИХ ПЕРЕДУМОВ, МОТИВІВ ТА ЕТАПІВ

Анотація

У статті досліджено методичні аспекти формування та реалізації інноваційних програм. Визначено базові етапи цих процесів. Розглянуто сутність понять "інноваційна ідея", "інноваційний задум", які часто ототожнюються у науковій літературі, та проведено їх наукове розмежування. Розкрито сутність понять "корисність проекту" та "ефективність проекту" і встановлено відмінність між ними. Запропоновано та науково обгрунтовано модель формування та реалізації інноваційної програми за причинно-наслідковим принципом, яка грунтується на базових передумовах, що включають інноваційну ідею, корисність проекту та інноваційний потенціал підприємства; мотивах, до яких відносимо намір, доцільність та можливість; та етапах, які передбачають формування задуму інноваційного проекту, розроблення самого інноваційного проекту та його реалізацію. Детально розглянуто кожен з елементів запропонованої моделі формування та реалізації інноваційної програми та встановлено й охарактеризовано зв'язки між ними.

A. Boychuk

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROGRAMS AS A SET OF BASIC FACTORS, MOTIVES AND STAGES

Summary

This article focuses on methodological aspects of development and implementation of innovative programs. Basic stages of these processes are defined. The essence of the concepts "innovative idea" and "innovative intention" that are often identified in the scientific literature is examined, and their scientific distinction is made. The essence of the concepts "project utility" and "project efficiency" and the differences between them are clarified. Model of the development and implementation of the innovative program according to the cause-effect principle, based on the basic factors including innovative idea, the project utility and the innovative potential of the enterprise; motives, which include intent, expediency and opportunity; and stages that involve the development of the innovative project intention, development of the innovative project and its implementation, is presented and scientifically reasoned. Each element of the proposed model of the development and implementation of the innovative program is thoroughly considered and the relations between them are established and characterized.

№ 10 2017, стор. 71 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 177

Відомості про авторів

А. Б. Бойчук

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

A. Boychuk

Ph.D. student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Бойчук А. Б. Формування та реалізація інноваційних програм як сукупність базових передумов, мотивів та етапів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 71–74.

Boychuk, A. (2017), “Development and implementation of innovative programs as a set of basic factors, motives and stages”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.