EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Л. М. Мельничук

Назад

УДК: 351:[316.4:351.1]

Л. М. Мельничук

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Анотація

У межах статті визначено основні системи планування соціального розвитку регіонів: стратегічне, просторове та програмно-цільове планування. Досліджено впровадження означених видів планування у практиці державного управління соціальним розвитком регіонів України. Виявлено ключові проблеми планування соціального розвитку регіонів, основні з яких відсутність взаємоузгодженої системи програмних документів, моніторингу їх реалізації та оцінювання ефективності й результатів територіального впливу. Визначено та обгрунтовано пріоритетні напрями оптимізації системи планування у сфері державного управління соціальним розвитком регіонів, зокрема, нормативно-правове врегулювання основних засад стратегічного планування розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні, встановлення єдиних методологічних підходів до планування соціального розвитку регіонів, удосконалення механізму розробки та оцінювання реалізації соціальних цільових програм.

L. Melnychuk

PLANNING OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS IN РUBLIC АDMINISTRATION OF SOCIAL PROCESSES

Summary

In the article are examined basic systems of planning social development of regions: strategic, territorial and target programmatic planning. There is researched implementation of these types of planning in the practice of the government social development of Ukraine's regions. Key problems of planning social development of the regions are educed. These are the absence of a mutually agreed system of program documents, monitoring their implementation and evaluating the effectiveness and results of territorial influence. There are defined and grounded priority areas of optimization planning system in public administration of the social development of regions, in particular legal regulation of basic principles of strategic planning at national, regional and local level, establishing a common methodological approach to planning of the social development of regions, improve the mechanism for working-out and evaluation the social target programs.

№ 10 2017, стор. 82 - 87

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельничук Л. М. Планування соціального розвитку регіонів України в системі державного управління соціальними процесами. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 82–87.

Melnychuk, L. (2017), “Planning of the social development of Ukraine's regions in рublic аdministration of social processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 82–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.