EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РІВЕНЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КІЛЬКІСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЯКІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Н. П. Стучинська

Назад

УДК: 339.9:338.1

Н. П. Стучинська

РІВЕНЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КІЛЬКІСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЯКІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

У статті проаналізовано методологію вимірювання рівня глобалізації. Проведено аналіз методологічних підходів до визначення моно- та синтетичних індексів глобалізаційних процесів. Основну увагу зосереджено на системі кількісного вимірювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів KOF, яка охоплює економічні, соціальні та політичні аспекти глобалізації. Досліджено базис, основні складові та їх частку (у відсотках) при побудові індексу глобалізації KOF. Скориставшись наведеними на офіційній сторінці індексу KOF даними, побудували гістограми значень середнього арифметичного індексів глобалізації країн світу на зламі тисячоліть — 1970—2014 роки, дослідили швидкість глобалізаційних процесів у різні періоди часу, виявили періоди пришвидшення та сповільнення.
Основна увага приділялась кількісним розрахункам на базі індексу глобалізації KOF в Україні. Встановлено, що політична складова є найрозвинутішою з точки зору глобалізації, економічна має найвищу швидкість зростання, хоча негативна динаміка у 2008 та у 2013 роках помітно пригальмувала стрімкість зростання цього інтегрованого показника, найнижчою є швидкість глобалізаційних процесів в Україні для соціальної складової глобалізації.
З метою прогнозування процесів в Україні проведено аналіз динаміки індексів глобалізації країн, які є лідерами рейтингу KOF: Бельгії, Ірландії Нідерландів. Проведений також компаративний аналіз динаміки рівня глобалізації країн-сусідів України.

N. Stuchynska

LEVEL OF GLOBALIZATION: QUANTITATIVE GROUNDS OF QUALITY TRANSFORMATIONS

Summary

The article focused on quantitative calculations based on the KOF index of globalization in the world and in Ukraine. The methodology of measuring the level of globalization are analized..
The article analyze the methodology of measuring the level of globalization. Methodological approaches of mono- and synthetic indices globalization determination are given. The main attention consider to the system of quantitative measurement globalization level KOF and economic, social and political aspects of globalization. The basic components and their share (percentage) in the construction KOF Using listed on the official KOF index data we built histogram values the arithmetic index of globalization of the world, studied the speed of globalization in different time periods, showed periods of acceleration and deceleration.
Attention is paid to quantitative calculations based on the KOF index of globalization in Ukraine. Found that the political component is the most developed in terms of globalization, economic globalization has the highest growth rate, but negative trend in 2008 and in 2013 significantly slowed down the rapidity of growth of this integrated indicator
The lowest rate of globalization in Ukraine for the social dimension of globalization.

№ 10 2017, стор. 100 - 105

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академії державного управління при Президентові України

N. Stuchynska

postgraduate student of department of globalization, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Стучинська Н. П. Рівень глобалізації: кількісне обгрунтування якісних трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 100–105.

Stuchynska, N. (2017), “Level of globalization: quantitative grounds of quality transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 100–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.