EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська

Назад

УДК: 65.012.12

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Метою роботи є систематизація методичних підходів до оцінювання ефективності антикризового управління за умов інноваційного розвитку для запобігання кризового стану на підприємстві. У статті розглянуто основні методики оцінювання ефективності антикризового управління підприємством. Визначено, що в більшості випадків ефективність антикризового управління визначається на основі оцінювання імовірності банкрутства підприємства. Розглянуто вітчизняні та західні моделі оцінювання імовірності банкрутства. Визначено, що побудова багатофакторних моделей для української економіки досі залишається проблемною через низку причин. Кожна з методик оцінки ефективності антикризового управління певними чином дає можливість знайти найкращий варіант розв'язання відповідних проблем та подолання загроз, які склалися в управління підприємством. У загальному випадку одержані за різними моделями результати не є оптимальними для системи антикризового управління підприємством в цілому. Тому вони потребують узгодження для досягнення загального оптимуму механізму антикризового управління діяльністю підприємства.

V. Dzhedzhula, І. Yepіfanova, N. Oranska

ESTІMATІON OF EFFІCІENCY OF ANTІ-CRІSІS ENTERPRІSE MANAGEMENT ІN THE CONDІTІONS OF ІNNOVATІVE DEVELOPMENT

Summary

The purpose of work is systematization of methodical approaches to an assessment of efficiency of crisis management in the conditions of innovative development for prevention of crisis state at the enterprise. In article the main techniques of an assessment of efficiency of crisis management by the enterprise are considered. It is defined that in most cases efficiency of crisis management is defined on the basis of an assessment of probability of bankruptcy of the enterprise. It is investigated advantages and shortcomings of the given models. It is defined that creation of multiple-factor models for the Ukrainian economy still remains problem for a number of reasons. Each of techniques of an assessment of efficiency of crisis management defined in the way gives the chance to find the best version of the solution of the corresponding problems and overcoming threats which developed in business management. Generally the results received on various models are not optimum for system of crisis management by the enterprise in general. Therefore they demand coordination for achievement of the general optimum of the mechanism of crisis management by activity of the enterprise.

№ 11 2017, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 330

Відомості про авторів

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Yepіfanova

PhD (Economіcs), Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa


Н. О. Оранська

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Oranska

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

Як цитувати статтю

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 10–14.

Dzhedzhula, V., Yepіfanova, І. and Oranska, N. (2017), “Estіmatіon of effіcіency of antі-crіsіs enterprіse management іn the condіtіons of іnnovatіve development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.