EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
О. Р. Сергєєва

Назад

УДК: 330.342.24 (075.8)

О. Р. Сергєєва

СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Розглянуто сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві та напрями його покращення, запропоновано шляхи ефективної адаптації України до міжнародного розподілу праці та лібералізації митного законодавства з метою збільшення обсягів міжнародного партнерства. Показано практичне значення інтеграційних процесів для економіки України. Показники світового розвитку є основною базою даних Світового банку для розвитку з даних офіційно визнаних міжнародних джерел. Населення, площа землі, дохід (вимірюється валовим національним доходом), а вихід (вимірюється як валовий внутрішній продукт) — це основні показники розміру економіки. Вони також забезпечують широку індикацію фактичних і потенційних ресурсів і тому використовуються у всьому світі як показники розвитку для нормалізації інших індикаторів.

O. Sergeeva

MODERN CONDITION OF THE GLOBAL ECONOMY IN THE WORLD FORMATION

Summary

It is considered the current state of the global economy in the world formation and directions of its improvement, the ways of effective adaptation of Ukraine to the international division of labor and liberalization of the customs legislation with the goal of increasing volumes of international partnerships are proposed. The practical significance of integration processes for Ukraine's economy is shown. World development indicators is the primary World Bank database for development data officially recognized international sources. Population, land area, income (as measured by the gross national income) and output (measured as gross domestic product) are the main indicators of the size of the economy. They also provide a broad indication of actual and potential resources and are therefore used around the world as development indicators to normalize other indexes.

№ 11 2017, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor, Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 32–37.

Sergeeva, O. (2017), “Modern condition of the global economy in the world formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.