EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
О. М. Сазонець, М. С. Ганкіна

Назад

УДК: 338.48.02

О. М. Сазонець, М. С. Ганкіна

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Визначено, що підприємства міжнародного туризму на відміну від інших підприємств народного господарства мають функції, що пов'язані з їх специфічною сферою діяльності. З точки зору економічного дослідження найбільш доцільним є поставити за мету визначення форм практичної реалізації однієї з функцій підприємств міжнародного туризму — інформативно-комунікативної складової.
Проведено анкетне дослідження. Визначено, що для молодших вікових категорій населення важливим є освітній туризм та різні його форми, а для людей похилого віку — різні форми лікувально-оздоровчого туризму.
Учасники опитування, що мають великий статок визначили як соціальні таки види туризму, як лікувально-оздоровчий та туризм для людей похилого віку. В цієї категорії клієнтів компанії також дуже вузькі уподобання і відзначено практично тільки ці види туризму.
Практично збігаються, перспективність розвитку та соціальна важливість таких видів туризму, як сімейний, культурно-просвітницький, лікувально-оздоровчий, самодіяльний. Види туризму, в яких перспективність значно переважає соціальну спрямованість, це — молодіжний, гірський, самодіяльний, лісовий.
На основі проведеного дослідження можно зробити висновки, що соціальна та комунікативна функція діяльності туристичного підприємства нерозривно поєднанні, соціальна спрямованість діяльності туристичних підприємств важлива як для молодих людей, так і для людей похилого віку, але спрямованість туристичної діяльності для представників різних вікових категорій відрізняється. Всі клієнти туристичної компанії відзначають інформаційну складову її діяльності як головну.
Науково-методичний підхід виокремлення соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності туристичних компаній є доволі складним. З метою розробки нових більш перспективних туристичних продуктів та підвищення конкурентоспроможності послуг в компаніях доцільно проводити аналогічні дослідження серед своїх клієнтів. Ці дослідження поєднують у собі як економічну, так і інформаційну, соціальну, історико-культурну складову.

O. Sazonetz, M. Gankina

THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF THE ENTERPRISES OF INTERNATIONAL TOURISM IN PRACTICE

Summary

Determined that companies of international tourism in contrast to other enterprises of the national economy have functions related to their specific field of activity. From the point of view of economic research, the most appropriate supply to define the forms of practical implementation one of the functions of enterprises in international tourism — informative-communicative part.
Questionnaire study was conducted. It was determined that for the younger age categories of the population is an important educational tourism and its different forms, and for the elderly — various forms of health tourism.
Respondents which have great wealth defined as the social types of tourism health tourism and tourism for the elderly. In this category of clients is also very narrow preferences and observed practically only those types of tourism.
The prospects of development and social importance of such types of tourism, as family, cultural, educational, health, amateur are virtually identical. Types of tourism in which the prospects has dominated the social focus is youth, mountain, amateur, forest.On the basis of this study we can conclude that the social and communicative function activities of tourist enterprises are inextricably combined, the social dimension of the activities of tourist enterprises are important both for young people and for elderly people, but the focuses of tourist activity for the representatives of different age groups are different. All clients of the travel companies say about the information content of its activities as the main.
Scientific-methodological approach of highlighting the socio-communicative functions of the enterprises of international tourism in practice of tourism companies is quite complex. With the aim of developing new, more promising tourist products and competitiveness of services in the companies it is advisable to conduct a similar survey among its customers. These studies combine both economic and informational, social, historical and cultural component.

№ 11 2017, стор. 38 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

Завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne


М. С. Ганкіна

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

M. Gankina

Postgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець О. М., Ганкіна М. С. Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 38–42.

Sazonetz, O. and Gankina, M. (2017), “The ways of implementation of socio-communicative functions of the enterprises of international tourism in practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.