EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНДЕКСАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ)
Н. П. Стучинська

Назад

УДК: 339.9:338.1

Н. П. Стучинська

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНДЕКСАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ)

Анотація

У статті проведено дослідження методології вимірювання рівня глобалізації. Проаналізовано науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо кількісного вимірювання процесів глобалізації, розглянуто методологічний базис визначення моно- та синтетичних індексів, основні їх складові та їхню частку при побудові основних інтегрованих показників. Проведено аналіз основних індексів ранжування ступеня глобалізаційних процесів та принципи їх побудови.
З урахуванням важливості та складності вимірювання рівня глобалізації розглянуто основні показники і методологічні підходи до встановлення більшості моно- та синтетичних індексів глобалізації. Також проаналізовано переваги й недоліки ряду критеріїв, які використовуються при формуванні синтетичних індексів глобалізації. Основну увагу зосереджено на системах кількісного вимірювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів, а саме: MGI (Маастріхтський індекс глобалізації), NGI (новий індекс глобалізації), Індекс Чінн-Іто, KOF.
Досліджено базис, основні складові та їхню частку (у відсотках) при побудові індексів глобалізації. Акцентовано увагу на особливостях різних індексів, що враховують різні показники економічної активності країн і умовах глобалізації. На основі компаративного аналізу індексів глобалізації різних країн досліджено суперечності та проблеми вимірювання рівня глобалізаційних процесів.

N. Stuchynska

EVOLUTION OF ECONOMIC STATISTICS IN GLOBALIZATION (ON THE EXAMPLE INDEXING IMPACT OF GLOBALIZATION)

Summary

The article is concerned with the methodology of measuring the level of globalization. Scientific achievements of domestic and foreign scholars on quantitative measurement of globalization are described. Methodological basis for determination of mono-and synthetic indices, main components and share in the construction of major integrated indicators are given. The paper gives analys of the major indexes ranking the degree of globalization and the principles of their construction.
Article gives detailed analysis of the importance and complexity of measuring the level of globalization are considered key indicators and methodological approaches to the establishment of mono- and most synthetic indices globalization. Advantages and disadvantages of several criteria used in forming the synthetic index of globalization are given. The main idea of the article is on quantitative measurement of the degree of globalization, namely MGI (Maastricht Globalization Index), NGI (new index of globalization) Chinn-Ito index, KOF.
Current article is of interest to researched basis, the basic components and their share (percentage) in constructing indexes of globalization. The attention is focused on the specifics of various indices that take into account various indicators of economic activity and globalization. Based on comparative analysis of globalization indices of different countries explored the contradictions and problems of measuring the level of globalization.

№ 11 2017, стор. 118 - 122

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 420

Відомості про авторів

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Stuchynska

postgraduate student of department of globalization, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Стучинська Н. П. Еволюція економічної статистики в умовах глобалізації (на прикладі індексації глобалізаційних впливів). Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 118–122.

Stuchynska, N. (2017), “Evolution of economic statistics in globalization (on the example indexing impact of globalization)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.