EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
О. М. Сазонець, М. С. Ганкіна

Назад

УДК: 338.48.02

О. М. Сазонець, М. С. Ганкіна

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті визначено, що в науці відсутні методологія дослідження процесу розвитку освітнього туризму, науково-методичні рекомендації з розвитку окремих напрямів освітнього туризму, прогностичні концепції перспектив та взаємодії операторів на цьому ринку та конкретні пропозиції щодо формування нових туристичних програм.
Розроблено методичні підходи соціологічного дослідження, підготовлено анкету та проаналізовано отримані матеріали. Визначено, що всі питання щодо перспектив розвитку освітнього туризму сприймались респондентами позитивно і клієнти туристичної компанії виявили значну активність у проведенні дослідження.
Освітній туризм респондентами було визначено як найбільш перспективний вид туристичної діяльності, а його найбільш популярні окремі складові: набуття вищої освіти в інших країнах, перш за все в країнах ЄС, тури, що спрямовані на вивчення іноземної мови, участь у семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах, майстер-класах, мета яких обмін досвідом та отримання нової професійно-важливої інформації.
У відповідності до свого матеріального статку та вікового цензу клієнти компанії обирали різні види освітнього туризму, але освітній туризм має такий значний набір можливостей за ціною, тривалістю, інтенсивністю, що кожен може вибрати туристичну програму для своїх можливостей. Освітній туризм є одним з видів туристичної діяльності підприємств, що поєднує в собі соціальну функцію — здобуття вищої освіти та набуття мовної та інших видів компетенції. Освітній туризм має і важливу комунікативну функцію, бо поєднує народи різних країн, поліпшує мову як засіб комунікації, надає додаткову інформацію про історію та культуру.

O. Sazonetz, M. Gankina

IDENTIFICATION OF THE SOCIO-COMMUNICATIVE BENEFITS OF THE DEVELOPMENT OF THE FIELDS OF EDUCATIONAL TOURISM ON THE INTERNATIONAL TOURISM ENTERPRISES

Summary

The article identifies that science has no methodology of the research process development of educational tourism, scientific-methodical recommendations on development of certain aspects of educational tourism, the prognostic concepts of perspectives and interaction of operators in this market, and specific proposals for the development of new tourist programmes.
Methodological approaches of the sociological study are developed, the questionnaire is prepared and the submissions are analysed and received. It is determined that all the issues concerning prospects of development of educational tourism were perceived positively by respondents and clients of the tourist company has shown considerable activity in the study.
Respondents identified educational tourism as the most promising tourist activities, but its most popular individual components are acquirement higher education in other countries, especially in EU countries, tours to study a foreign language, participation in seminars, conferences, congresses, workshops, which aim is at sharing experience and getting new professionally important information.
In accordance with their financial status and age customers have chosen different types of educational tourism, but educational tourism has such an impressive set of features by the price, duration, intensity, that everyone can choose a travel program for their possibilities. Educational tourism is one of tourism activities of enterprises that combines a social function — higher education and the acquisition of linguistic and other competence. Educational tourism also has an important communicative function, as it brings together peoples from different countries, improve the language as a means of communication, provides additional information about the history and culture.

№ 12 2017, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 492

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne


М. С. Ганкіна

аспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

M. Gankina

Postgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець О. М., Ганкіна М. С. Виявлення соціально-комунікативних переваг розвитку напрямів освітнього туризму на підприємствах міжнародного туризму. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 5–11.

Sazonetz, O. and Gankina, M. (2017), “Identification of the socio-communicative benefits of the development of the fields of educational tourism on the international tourism enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.