EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
В. В. Лаврук

Назад

УДК: 631.152:636:338.439

В. В. Лаврук

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Обгрунтовано необхідність і сутність проведення економічної модернізації на тваринницьких підприємствах, які вибудовують свою ефективну виробничу систему, ураховуючи при цьому різноманіття специфічних умов і закономірностей здійснення економічної модернізації виробничих процесів. Систематизовано існуючі підходи до визначення характерних особливостей і найбільш важливих чинників, що безпосередньо впливають на здійснення модернізаційних процесів у тваринництві. Встановлено, що інтенсивний розвиток тваринництва спрямований на повне задоволення потреб населення регіонів у м'ясних і молочних продуктах на основі раціонального використання продуктивних можливостей сільськогосподарських тварин, наявних генетичних і виробничих ресурсів. Усе це посилює потребу розширення обсягів і асортименту інноваційних видів продукції, покращення її якості і екологічності у рамках сформованої сукупності різних видів тваринницької діяльності. Запропоновано критерії та напрями підвищення економічної ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва на підприємствах.

V. Lavruk

ANIMAL HUSBANDRY ECONOMIC MODERNIZATION AS THE MAIN PRECONDITION OF ITS EFFECTIVE DEVELOPMENT

Summary

It was substantiated the necessity and the entity of conducting the economic modernization at livestock businesses, constructing their efficient production system, while taking into consideration the diversity of specific conditions and regularity in production processes economic modernization implementation. Existing approaches to determination of the characteristic features and the most important factors that directly affect the implementation of modernization processes in animal husbandry were systematized. It was found that animal husbandry intensive development aimed at complete satisfaction of the regional population needs in a meat and dairy products on the basis of rational use of the farm animals productive possibilities, the available genetic and production resources. All of these facts reinforce the need for expanding the scope and range of innovative products, improve its quality and sustainability within the within the existing complex of livestock activities various types. There were proposed the criteria and directions of economic efficiency increase of the animal products major types production at enterprises.

№ 12 2017, стор. 34 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук В. В. Економічна модернізація тваринництва як основна передумова його ефективного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 34–37.

Lavruk, V. (2017), “Animal husbandry economic modernization as the main precondition of its effective development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 34–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.