EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Д. О. Котелевець

Назад

УДК: 338.4: 665.1

Д. О. Котелевець

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

Сучасні ринкові відносини в Україні характеризуються посиленням ролі споживачів, зростанням ризиків, невизначеності умов функціонування, залежності від маркетингового середовища, зростанням рівня інтенсивності конкуренції. Проте питання оцінки та підвищення конкурентоспроможності набуває особливої актуальності. На сьогоднішній день успішність підприємства на ринку виявляється не тільки у володінні матеріально-фінансовими ресурсами, а й у вмінні використовувати їх з найбільшою ефективністю. Господарюючі суб'єкти, обираючи конкурентну стратегію, повинні змінити погляди не тільки на вивчення конкурентів, клієнтів, постачальників, посередників, навколишнього середовища, а на самих себе, свої переваги, які є унікальними та властивими лише йому. Таким чином, пошук ефективної конкурентної стратегії зводиться до шляхів підвищення рівня потенціалу їх конкурентоспроможності на основі володіння інформацією та знаннями.
У статті проведено дослідження сучасного стану споживчого ринку олієжирової продукції. Встановлено, що українські споживачі при виборі рослинної олії достатньо обізнані про присутні на ринку торгові марки, сприйнятливі до реклами і піклуються про корисність продуктів, які вживають в їжу. Визначено, що при удосконаленні механізмів підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств слід враховувати вподобання споживачів, що забезпечить зростання власних прибутків.

D. Kotelevets

OIL AND FAT PRODUCTS CONSUMER MARKET ANALYSIS AS AN AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION ELEMENT

Summary

The modern market relations in Ukraine are characterized by the growing role of consumers, increasing risks, uncertainties of operating conditions, dependence on the marketing environment, and increase of competition intensity level. However, the issue of evaluation and competitiveness improvement are of particular relevance. Currently an enterprise success in the market is manifested not only in the possession of material and financial resources, but also in the ability to use thereof with the greatest efficiency. By choosing competitive strategy the economic entities should change their views not only toward the study of competitors, customers, suppliers, intermediaries, the environment, but toward themselves, their advantages, which are unique and inherent only to them. Thus, the search for an effective competitive strategy boils down to the ways of improving the potential competitiveness on the basis of information awareness and knowledge.
In the article the current state of the oil and fat products consumer market has been studied. It is established that Ukrainian consumers, when choosing vegetable oil, are sufficiently aware of the brands present in the market, are receptive to advertising and are concerned about the usefulness of products they consume. It is determined that, when improving the mechanisms for increasing the competitiveness of processing enterprises, the consumers' preferences should be taken into account, which will ensure the growth of genuine profit.

№ 12 2017, стор. 85 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 252

Відомості про авторів

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Котелевець Д. О. Аналіз споживчого ринку олієжирової продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств апк. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 85–90.

Kotelevets, D. (2017), “Oil and fat products consumer market analysis as an aic processing enterprises competitiveness evaluation element”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 85–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.