EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.43.01

О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ТИПАМИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті узагальнено підсумки теоретико-методичних питань щодо функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано структурні зміни у співвідношенні сільськогосподарських культур, а також показано негативні тенденції стосовно різкого зменшення розвитку тваринництва, що обумовлено кон'юнктурою ринку. Особливе місце приділено визначенню структури сівозмін у сучасному землеробстві України. Розглянуто деякі проблеми "провалу ринку" стосовно ідентифікації неспостережуваних еколого-економічних процесів у контексті відсутності адекватного державного регулювання та оцінювання втрат виробничої системи. Встановлено, що однією із найбільш виражених дисфункцій реформування аграрної сфери стали саме системні порушення характеру сільськогосподарського землекористування, структури землеробства, а також дотримання сівозмін відповідно до науково обгрунтованих рекомендацій.

O. Moroz, V. Semtsov, G. Kukel

USE OF LAND RESOURCES BY ORGANIZATIONAL TYPES OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The article summarizes the theoretical and methodological issues concerning the functioning of domestic agricultural enterprises. The structural changes in the ratio of crops are analyzed, as well as negative tendencies towards a sharp decrease in livestock development, which is conditioned by market conditions. A special place is devoted to determining the structure of crop rotation in modern agriculture in Ukraine. Some problems of "failure of the market" concerning identification of unobserved ecological and economic processes in the context of the lack of adequate state regulation and estimation of losses of the production system are considered. It was established that one of the most pronounced dysfunctions in the reform of the agrarian sphere was precisely the systematic violations of the nature of agricultural land use, the structure of agriculture, and the observance of crop rotation in accordance with scientifically substantiated recommendations.

№ 13 2017, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 639

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa


Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Використання земельних ресурсів організаційними типами аграрного бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 5–11.

Moroz, O., Semtsov, V. and Kukel, G. (2017), “Use of land resources by organizational types of agrarian business in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.