EnglishНа русском

Назад

УДК: 339.556.4

Р. Д. Стаканов

СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасної структури регулювання міжнародної трудової міграції з урахуванням ролі країн-донорів та країн-реципієнтів. Міжнародне регулювання може відбуватись на різних рівнях. Наднаціональний рівень управління передбачає передачу значної частини повноважень з міграційного менеджменту на регіональний та глобальні рівні регулювання. На сьогодні національні уряди значною мірою не готові відмовитись від формальних прав на виключну підконтрольність їм регулюючого органу з міграції, а також передачу суттєвої частини повноважень глобальним наднаціональним інститутам. Економічна політика стосовно міжнародної трудової міграції включає в себе глобальний, регіональний, двосторонній, національний та локальний рівні регулювання. На глобальному рівні визначальними є глобальні організації, які в тій чи іншій мірі залучені до процесу регулювання міжнародного переміщення та регулювання дотримання прав робітників. На регіональному рівні регулювання економічна політика щодо міграції може застосовуватись у двох сегментах: регулювання в рамках регіональних інтеграційних об'єднань та міграційна політика в рамках регіональних консультативних процесів. Національний рівень регулювання трудової міграції досі залишається визначальним на поточному етапі розвитку міжнародних економічних відносин, зважаючи на пріоритетність держави як основного суб'єкта міжнародних економічних відносин.

R. Stakanov

MODERN ARCHITECTURE OF INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION REGULATION

Summary

The article is devoted to the analysis of the current regulation structure of international labour migration, taking into account the role of donor and recipient countries. International regulation occurs at different levels. Supranational level of governance involves the transfer of a large part of migration management to regional and global governance. At present, national governments are largely willing to preserve a formal control on migration and do not transfer a substantial part of their powers to supranational institutions. Management of labour migration includes global, regional, bilateral, national and local levels. Global organizations are involved to a greater or lesser degree in the regulation of international movement and regulating workers rights. At the regional level migration policy can be used in two segments: regulation through regional integration associations and regional consultative processes. National level is still determining the current stage of development of international economic relations, given the priority of the state as the main subject of international economic relations.

№ 13 2017, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Стаканов Р. Д. Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 12–16.

Stakanov, R. (2017), “Modern architecture of international labour migration regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.