EnglishНа русском

Назад

УДК: 331.101.64

А. О. Крамаренко

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ КОМАНД

Анотація

У статті охарактеризовано найпоширеніші типи команд. Сформульовано основні принципи підвищення продуктивності праці із врахуванням особливостей відповідного типу команди (віддалена робота або робота в офісі, творча або рутинна праця, стабільний або змінюваний склад членів команди). Показано, що творчі та інноваційні команди потребують "ледачого" керівництва, яке тільки окреслює напрям діяльності і пріоритети у процесі прийняття рішень, а члени команди самостійно вирішують, як і коли виконувати роботу. Висвітлено питання щодо підвищення продуктивності праці в проектних групах, яке забезпечується за допомогою постійних зустрічей і обговорень, заохочення рішення-орієнтованого мислення, створення умов для максимізації прозорості і визнання досягнень окремих членів команди. Розглянуто ключові принципи посилення ефективності праці стабільних команд, які полягають у постійному залученні і підтриманні мотиваційної складової у вигляді заохочення саморозвитку і пропозицій щодо виконання різнопланових задач. Показано, що при організації праці в межах віртуальних команд необхідно встановити чіткі і зрозумілі принципи групової поведінки, норми та правила.

A. Kramarenko

THE KEY PRINCIPLES OF PRODUCTIVITY ENHANCEMENT FOR DIFFERENT TEAM TYPES

Summary

The article describes the most common types of teams. Basic principles of improving productivity, taking into account characteristics of the command type (remote or office work, creative or routine work, stable or variable team) are stated. It is shown that creative and innovative team requires the "lazy" management, which provides only the direction and priorities in the decision-making process, and team members are free to decide how and when to perform the work. The issues of increasing productivity in project teams, which is provided through regular meetings and discussions, promoting solution-oriented thinking, creating the conditions to maximize the transparency and recognition of personal team members achievements, are mentioned. The key principles of increasing the efficiency of stable teams, that contain constant engagement and motivational component in the form of encouraging self-development and proposals for the execution of different tasks, are considered. It is shown that the management of virtual teams needs to set up clear and understandable principles, norms and rules.

№ 13 2017, стор. 17 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer in management and administration, Karazin business school, V.N. Karazin National University, Kharkov (Ukraine)

Як цитувати статтю

Крамаренко А. О. Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 17–20.

Kramarenko, A. (2017), “The key principles of productivity enhancement for different team types”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 17–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.