EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.01

О. С. Білоусова

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Анотація

У статті розкрито окремі аспекти фінансового контролю за використанням державного майна. Акцентовано увагу на контролі за ефективністю управління об'єктами державної власності. Проаналізовано основні положення Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною участю та зроблено пропозиції щодо забезпечення ефективного, прозорого та відповідального функціонування вітчизняних підприємств державного сектора економіки. Моніторинг визначено як процес спостереження, збору, накопичення, аналізу інформації про ефективність використання державного майна; зміну вартості корпоративних прав держави; фінансово-господарську діяльність підприємств державного сектору економіки на плановий період, за звітний і попередні періоди. Розроблено методичне забезпечення моніторингу фінансово-господарської діяльності державних підприємств, визначено особливості застосування первинного та вторинного моніторингу; статистичного, управлінського та спостережного моніторингу; моніторингу індикаторів всієї фінансово-господарської діяльності та індикаторів окремих господарських операцій; оперативного, проміжного, річного та інших видів моніторингу, а також перелік показників для здійснення моніторингу.

O. Bilousova

FINANCIAL CONTROL OVER THE USE OF STATE PROPERTY

Summary

In article the principles of external and internal financial control over the use of state property were outlines. The emphasis is on monitoring the effectiveness of management of state-owned objects. The main provisions of the OECD Corporate Governance Guidelines for enterprises with state participation are analyzed and proposals are made to ensure efficient, transparent and responsible functioning of domestic enterprises of the state sector of the economy. Monitoring is defined as a process of observing, collecting, collecting, analyzing information on the effectiveness of the use of state property; change in the value of corporate rights of the state; financial and economic activity of enterprises of the state sector of the economy for the planned period, for the reporting and previous periods. Methodical provision of monitoring of financial and economic activity of state enterprises was developed, features of application of primary and secondary monitoring were determined; Statistical, managerial and supervisory monitoring; Monitoring of indicators of all financial and economic activity and indicators of individual business transactions; Operational, intermediate, annual and other types of monitoring, as well as a list of indicators for monitoring.

№ 13 2017, стор. 21 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 326

Відомості про авторів

О. С. Білоусова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Білоусова О. С. Фінансовий контроль за використанням державного майна. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 21–24.

Bilousova, O. (2017), “Financial control over the use of state property”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.