EnglishНа русском

Назад

УДК: 005.31:338.439.5:631.147

І. А. Білоткач

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Анотація

Мета. Аналіз методичних аспектів оцінки стану та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції. Формування комплексу методів, їх змісту, послідовності та доцільності застосування для удосконалення розвитку ринку органічного агровиробництва.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналітичний підхід до вивчення існуючих методичних аспектів оцінки стану та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції та особливостей розвитку і регулювання органічного агровиробництва в Україні.
Результати дослідження. Стверджується, що економічний потенціал держави значною мірою залежить від ефективності використання ресурсного потенціалу як виробників органічної продукції, так і інших організаційних структур на шляху просування цієї продукції до споживача.
Наголошується, що використання розглянутих аналітичних методів і методичних підходів у дослідженні формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції дає можливість комплексно оцінити їх особливості, виявити тенденції розвитку, вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, а також розробити перспективну модель формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції.
Методику дослідження формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції можна розглядати як сукупність методів, що дозволяють оцінити його сучасний стан та спрогнозувати показники розвитку на майбутні періоди. Така методика дослідження включає формування внутрішнього й зовнішнього факторів середовища, які прямо або опосередковано впливають на функціонування та розвиток ринку органічної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах.
Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтувано методичні аспектів оцінки стану та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні аспекти розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні.

I. Bilotkach

PECULIARITIES OF METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MARKET DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTION

Summary

Purpose. Analysis of methodological aspects of the assessment of the state and development of the market of organic agricultural products. Formation of a set of methods, their content, consistency and expediency of application for improving the development of the organic agricultural production market.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach to the study of existing methodological aspects of assessing the state and development of the organic agricultural products market and the features of development and regulation of organic agricultural production in Ukraine.
Findings. It is argued that the economic potential of the state depends to a large extent on the effectiveness of using the resource potential as producers of organic products and other organizational structures in the way of promoting this product to the consumer.
It is noted that the use of the considered analytical methods and methodological approaches in the study of the formation and development of the market of organic agricultural products makes it possible to comprehensively evaluate their features, identify trends in development, influence factors of internal and external environment, and develop a promising model for the formation and development of organic agricultural products.
The methodology for studying the formation and development of the market of organic agricultural products can be considered as a set of methods that allow us to assess its current state and predict development indicators for future periods. This research methodology includes the formation of internal and external environmental factors that directly or indirectly affect the functioning and development of the market of organic agricultural products in modern conditions.
Originality. Methodical aspects of the assessment of the state and development of the market of organic agricultural products in Ukraine are substantiated.
Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of development and provide an opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

№ 13 2017, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

I. Bilotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Особливості методичних підходів до оцінки ефективності розвитку ринку органічного агровиробництва . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 25–30.

Bilotkach, I. (2017), “Peculiarities of methodical approaches to estimation of efficiency of market development of organic agriculture production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.