EnglishНа русском

Назад

УДК: 332.3

А. І. Крисак

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Обгрунтовано, що сучасні земельні відносини, які значною мірою пов'язані з інституціональною неупорядкованістю перерозподілу окремих категорій земель та наявністю численних інституціональних обмежень вимагають удосконалення механізму їх регулювання. Такий механізм має включати комплекс часткових механізмів, які визначають інституціональні межі володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами, визначають форми та методи податкового регулювання землекористування та фінансового забезпечення відтворення природної родючості земель. Також одним з механізмів має бути адміністративно-організаційний механізм, який включатиме сучасні технології та методи землеустрою, кадастру та моніторингу земель, а також виконуватиме планувальну, контрольну та інформаційну функції. Тобто потрібен комплексний механізм регулювання земельних відносин, який представляє собою поєднання інституціонального, адміністративно-організаційного та фінансово-економічного механізмів, що відповідатиме сучасним умовам трансформаційних змін, що відбуваються в земельній сфері на макро- і мезорівнях та дозволить забезпечити адекватність фінансових інструментів наявному рівню концентрації земельних ресурсів, а також специфікацію прав і форм володіння земельними активами.

A. Krysak

SHAPING OF A COMPLEX MECHANISM OF LAND RELATIONS ECOLOGICAL AND ECONOMIC REGULATION BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

It is substantiated in the article, that modern land relations, which are in a significant way related to the institutional disorder of particular land-categories redistribution and to the existence of multiple institutional restrictions, require to develop the mechanism of its regulation. Such a mechanism should include a complex of partial mechanisms, which determine constitutional borders of possession, usage and disposal of land resources, and also determine forms and methods of the land-usage tax regulation and the financial enforcement of a natural recreation of a land fertility. One more mechanism should be presented as an administrative and organizational mechanism, which should include modern technologies and methods of land management, land cadaster and monitoring, and also will execute such functions as planning, control and informing. I. e. some complex mechanism of land relations regulation is required, which represents a combination of institutional, administrative and financial mechanisms, which would match modern conditions of transformational changes, that occur in the lands sphere on macro- and meso-levels and would allow to provide adequate financial instruments for the existing level of the land relations concentration, and also provide a specification of land-assets rights and forms.

№ 13 2017, стор. 31 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 263

Відомості про авторів

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 31–36.

Krysak, A. (2017), “Shaping of a complex mechanism of land relations ecological and economic regulation based on sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.