EnglishНа русском

Назад

УДК: 657.05.010.4

Т. І. Олійник

ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто питання формування економіко-аналітичної інформації в умовах проведення диверсифікації виробництва, адаптуючись до умов економічного середовища, що змінюється. Наведено елементно-причинні зв'язки підприємства з чинниками зовнішнього економічного середовища та проаналізовано їх вплив на диверсифікаційні процеси. Визначено методику отримання, обробки та формат подання економіко-аналітичної інформації, яка необхідна для освоєння прогресивних технологій з випуску нових видів продукції, орієнтуючись на ринкові відносини. Зокрема окреслено виробничий процес підприємства на основі раціональної організації господарської операції у дотриманні принципів спеціалізації, пропорційності, паралельності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності. Встановлено механізм формування потоку економіко-аналітичної інформації в контексті диверсифікації бізнесу підприємства, який зводиться до забезпечення відповідними даними про ретроспективне відображення та рух усіх ресурсів підприємства, методологічну побудову балансових звітів для прийняття управлінських рішень та економічні моделі оцінки діяльності підприємства. Запропоновано створення внутрішніх стандартів з накопичення інформаційно-аналітичного потоку, адаптованих міжнародною практикою господарювання щодо забезпечення економіко-аналітичної інформації для цілей управління диверсифікованим бізнесом підприємства.

T. Oliinyk

ECONOMIC AND ANALYTICAL INFORMATION IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS DIVERSIFICATION PROCESS

Summary

The article deals with the issues of formation of economic-analytical information in the conditions of diversification of production, adapting to the conditions of the changing economic environment. The elemental-causal links of the enterprise with factors of the external economic environment are presented and their influence on diversification processes is analyzed. The method of reception, processing and presentation of economic-analytical information necessary for the development of advanced technologies for the production of new types of products, based on market relations, is determined. In particular, the production process of the enterprise is defined on the basis of rational organization of economic operation in compliance with the principles of specialization, proportionality, parallelism, rhythm, automaticity, flexibility, and homeostatic. The mechanism of formation of the flow of economic-analytical information in the context of diversification of business of the enterprise is established, which is reduced to providing relevant data on the retrospective mapping and movement of all resources of the enterprise, methodological construction of balance sheets for making management decisions and economic models of enterprise performance evaluation. It is proposed to create internal standards for the accumulation of information-analytical flow adapted by international business practice in providing economic and analytical information for the purposes of managing a diversified business of the enterprise.

№ 13 2017, стор. 44 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 265

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics and enterprise management department, National University Oles Honchar Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Олійник Т. І. Економіко-аналітична інформація в управлінні процесом диверсифікації бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 44–48.

Oliinyk, T. (2017), “Economic and analytical information in the management of business diversification process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.