EnglishНа русском

Назад

УДК: 65.014.132:65.011.2

В. Я. Нусінов, В. П. Голівер

МЕТОДИКА ЯКІСНО-КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМАТИВНО-ЧАСОВОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності діяльності наглядової ради акціонерного товариства носять в основному якісний характер, тобто оцінка здійснюється за допомогою відповідних анкет. У той же час доведено, що поєднання якісної оцінки з кількісною (на основі визначених показників чи нормативів) дозволить більш якісно підійти до самої процедури оцінки та отримати більш об'єктивні її результати. На основі цього запропоновано кількісну оцінку ефективності діяльності наглядової ради проводити з використанням нормативів часу, відведеного на проведення засідань ради. Обгрунтовано, що недовиконання та перевиконання нормативів часу призводить до відхилень у нормальній (ефективній) роботі наглядової ради. Розраховано нормативи часу для проведення такої оцінки та здійснено відповідну оцінку в умовах конкретного підприємства. Інтегровано кількісну та якісну оцінку в загальну оцінку ефективності діяльності наглядової ради.

V. Nusinov, V. Holiver

METHODS OF HIGH-QUALITY AND QUANTITATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF BOARD OF DIRECTORS ARE WITH THE USE OF NORMATIVELY-SENTINEL APPROACH

Summary

It is marked in the article, that the existing for today methods of estimation of efficiency of activity of bord of directors of joint-stock company carry high-quality character mainly, id est an estimation is carried out by means of corresponding questionnaires. It is in the same time well-proven that combination of high-quality estimation with quantitative (on the basis of certain indexes or norms) will allow more high-quality to walk up to procedure of estimation and get her more objective results. On the basis of it the quantitative estimation of efficiency of activity of bord of directors is suggested to conduct with the use of norms of time, taken on holding session of bord. Reasonably, that an underfulfilment and overfulfilment of norms of time results in rejections in normal (effective) work of review bord. The norms of time are expected for realization of such estimation and a corresponding estimation is carried out in the conditions of concrete enterprise. A quantitative and high-quality estimation is computer-integrated in the general estimation of efficiency of activity of bord of directors.

№ 13 2017, стор. 49 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 324

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Nusinov

Doctor of Sciences (Economic), Professor, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig


В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Нусінов В. Я., Голівер В. П. Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 49–57.

Nusinov, V. and Holiver, V. (2017), “Methods of high-quality and quantitative estimation of efficiency of activity of board of directors are with the use of normatively-sentinel approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 49–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.