EnglishНа русском

Назад

УДК: 340.134 (477+470+571): 342.2

І. М. Григорчак

ФЕНОМЕН НАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Анотація

Проаналізовано семантичну еволюцію феномену "нація". Окреслено співвідношення етнічної та політичної концепції нації. На основі компаративного методу розглянуто сутність поняття "нація" в українському та російському законодавстві. Зазначено, що попри традиційне домінування етнокультурної інтерпретації нації в обох країнах, поступово відбувається перехід до широкого громадянського (політичного) розуміння цього концепту. Установлено, що поняття "нація" використовується як в етнічному, так і у політичному значеннях в українському правовому полі. Запропоновано у вітчизняне законодавство внести відповідні зміни, які б, виходячи з політичного розуміння сутності концепту "нація", відповідали сучасній міжнародній практиці. Розглядається співвідношення понять "народ України" та "український народ".

І. Hryhorchak

THE PHENOMENON OF THE NATION IN UKRAINIAN AND RUSSIAN POLITICAL AND LEGAL FIELD

Summary

The semantic evolution of the phenomenon "nation" is analyzed. The correlation of ethnic and political concept of a nation is outlined. On the basis of the comparative method, the essence of the concept "nation" in Ukrainian and Russian legislation is considered. It is noted that despite the traditional dominance of the ethno-cultural interpretation of the nation in both countries, the transition to a wide civil (political) understanding of this concept is gradually taking place. It is established that the term "nation" is used both in ethnic and political positions in the Ukrainian legal field. It is proposed to make appropriate changes in the domestic legislation, which, based on the political understanding of the essence of the concept of "nation", will correspond to modern international practice. The correlation between the concepts of "people of Ukraine" and "Ukrainian people" is considered.

№ 13 2017, стор. 69 - 73

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

І. М. Григорчак

к. держ. упр, старший викладач кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв

І. Hryhorchak

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior lecturer of the Department of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Григорчак І. М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 69–73.

Hryhorchak, І. (2017), “The phenomenon of the nation in ukrainian and russian political and legal field”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.