EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.86

Ю. С. Дмитренко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОБРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛІГРАФНИХ ПЕРЕВІРОК У БЕЗПЕКОВОМУ СЕКТОРІ ДЕРЖАВИ

Анотація

З метою підвищення ефективності державного регулювання застосування поліграфних технологій у секторі безпеки і оборони України у статті запропоновано введення методики обрахунку результатів поліграфних перевірок у державних організаціях, а також у роботі приватних підприємств та громадських організацій, що застосовують у своїй діяльності поліграфні технології. Методика обрахунку результатів поліграфних перевірок включає такі етапи: оцінка якості поліграм; виявлення ознак реакцій; вибір інформативних ознак, що використовуються при порівнянні фізіологічних реакцій; правила перетворення результатів експертно-візуального порівняння вираженості інформативних ознак у числові оцінки; правила підсумовування балів, привласнених порівнюваним реакціям, і прийняття рішення на основі отриманих балів; вибір порогів прийняття рішення на основі нормативних даних. Введення зазначеної методики дозволить удосконалити механізми державного регулювання застосування поліграфних технологій в секторі безпеки і оборони України.

Y. Dmitrenko

IMPROVEMENT MECHANISMS OF POIYGRAPH TECHNOLOGY BY USING THE TECHNIQUE OF CALCULATING POLYGRAPH EXAMINATION RESULTS SECURITY SECTOR STATE

Summary

In order to increase the efficiency of state regulation of the use of polygraph technologies in the sector of security and defense of Ukraine, the article suggests to introduce the methods of calculation of the results of polygraph examination in the state organizations, as well as in work of private enterprises and public organizations which use polygraph technologies in their activities. The methods of calculation of the results of polygraph examination includes the following steps: assessment of the quality of polygrams; revealing of reactions signs; selection of informative features that are used when comparing physiological reactions; rules of transformation of the results of expert visual comparison of the intensity of informative features into numeric evaluation; rules of summation of the scores assigned to reactions compared, and making a decision based on the final scores; selection of the thresholds for decision making based on the normative data. The introduction of these methods will enable improvement of the mechanisms of state regulation of the use of polygraph technologies in the sector of security and defense of Ukraine.

№ 13 2017, стор. 88 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

Y. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

Як цитувати статтю

Дмитренко Ю. С. Удосконалення механізмів застосування поліграфних технологій шляхом використання методики обрахунку результатів поліграфних перевірок у безпековому секторі держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 88–93.

Dmitrenko, Y. (2017), “Improvement mechanisms of poiygraph technology by using the technique of calculating polygraph examination results security sector state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 88–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.