EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.824.11

Ю. Г. Маковій

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Зазначено, що державне регулювання енергетичної галузі не розглядало екологічні проблеми, хоча саме енергетика найбільш несприятливо впливає на природне середовище. Визначено, що механізми державного регулювання розвитку енергетичної безпеки є безперервним процесом, що полягає у виявленні та постійному контролі потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек, а також обгрунтуванні і застосуванні найбільш ефективних напрямів і способів їх попередження і подолання. Запропоновано під енергетичною безпекою розуміти стан захищеності окремих громадян, суспільства і економіки в цілому від загроз надійному паливо і енергозабезпечення. Виділено: диверсифікацію пропозиції як необхідність наявності невеликого надлишку пропозиції у формі резервів і вільних потужностей на випадок різких коливань на ринку; забезпечення фізичної та технологічної безпеки енергетики; інформаційна забезпеченість енергетичного сектора; інноваційний розвиток енергетичного сектора побудову партнерських відносин на основі спільних інтересів з імпортерами та експортерами енергоресурсів і активну участь в енерго діалозі; збільшення взаємозалежності різних країн.

Yu. Makovii

STATE REGULATION OF ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE

Summary

Indicated that government regulation of the energy sector is not considered environmental issues, although the most energy adversely affects natural environment. Determined that the mechanism of state regulation of energy security is an ongoing process, is to identify and continuous monitoring of potential internal and external threats, as well as study and application of the most effective ways and means of preventing and overcoming. Proposed under energy security to understand the state of protection of individuals, society and economy as a whole against threats and reliable fuel supply. Highlight: diversification of supply as the need for a small excess supply in the form of reserves and spare capacity in the event of sharp fluctuations in market; ensure physical and technological security of energy; information security of the energy sector; development of innovative energy construction sector partnership based on common interests importers and exporters of energy and actively in the energy dialogue; increasing interdependence of different countries.

№ 13 2017, стор. 94 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 600

Відомості про авторів

Ю. Г. Маковій

аспірант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Yu. Makovii

postgraduate Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Маковій Ю. Г. Механізми державного регулювання розвитку енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 94–97.

Makovii, Yu. (2017), “State regulation of energy and energy efficiency in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 94–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.