EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РИНКУ АКЦІЙ НА ДИНАМІКУ РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ
М. В. Стирський

Назад

УДК: 330.43:330.354:336.761

М. В. Стирський

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РИНКУ АКЦІЙ НА ДИНАМІКУ РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ

Анотація

У статті досліджуються питання форм та інтенсивності впливу ринку акцій на розвиток реальної економіки. Статистичну основу дослідження складають дані Світового банку про розвиток реального та фінансового секторів економік 39-ох країн з 2003 по 2015 роки. З допомогою методу найменших квадратів отримано кількісні оцінки впливу капіталізації ринку акцій та обсягів торгівлі акціями на динаміку ключових параметрів розвитку національної економіки. Встановлено, що рівень розвитку ринків акцій не справляв значущого впливу на темпи зростання споживчих видатків аналізованих країн. Виявлено слабкий прямий зв'язок між капіталізацією ринків акцій та темпами зростання ВВП. З'ясовано, що зростання ліквідності ринку акцій негативно позначалось на обсягах надходження прямих іноземних інвестицій. Частково підтверджено гіпотезу про здатність ринків акцій забезпечувати згладжування коливань окремих параметрів розвитку національної економіки. Констатовано, що за рівнем інтенсивності впливу на реальну економіку ринки акцій найчастіше поступаються кредитному ринку.

M. Styrskyi

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE STOCK MARKET IMPACT ON REAL ECONOMIC VARIABLES DYNAMICS

Summary

The article studies the issue of forms and intensity of the stock market influence on development of real economy. Statistical basis of the study is made by the data from the World Bank on the development of the real and financial sectors of economy of 39 countries from 2003 to 2015. By the use of least square method there has been received the quantitative assessment of the impact of stock market capitalization and share trading volume on the dynamics of key parameters of the national economy. It is established that the stock markets development level had no impact on consumption expenditure rate of the countries under study. A weak direct links is determined between the level of stock market capitalization and economic growth rate. It is found that the increase in liquidity of stock market had a negative impact on foreign direct investment amount. There is practically confirmed hypothesis on the ability of stock markets to ensure smoothing in fluctuations of some individual parameters of the national economy development. It is asserted that by the level of intensity of the impact on the real economy stock markets are often inferior to the credit market.

№ 14 2017, стор. 19 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Стирський М. В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 19–23.

Styrskyi, M. (2017), “Quantitative assessment of the stock market impact on real economic variables dynamics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.