EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. Ю. Єпіфанова, О. А. Бардадин

Назад

УДК: 330.3

І. Ю. Єпіфанова, О. А. Бардадин

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. Виявлено, що в науковій літературі є три основні підходи до визначення сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий та результативний. Визначено складові елементи, що формують інвестиційний потенціал підприємства. Розглянуто систему зовнішніх та внутрішніх факторів, що здійснюють найбільш вагомий вплив на його формування. Визначено інвестиційний потенціал як організовану сукупність наявних ресурсів (фінансових, майнових, кадрових і виробничих) та можливість розвитку підприємства, що досягається через реалізацію можливостей мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестиційних коштів для досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємства через механізм інвестування. Зважаючи на поєднання позитивних, негативних, зовнішніх та внутрішніх факторів, систематизовано основні варіанти формування інвестиційного потенціалу підприємства.

I. Yepifanova, O. Bardadуn

THE ESSENCE OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

In this work approaches to determination of essence of investment potential of the enterprise are systematized. It is revealed that in scientific literature there are three main approaches to determination of essence of this economic category: resource, target and productive. The making elements forming the investment potential of the enterprise are defined. The system of the external and internal factors having the most significant effect on its formation is considered. Investment potential is determined as organized set of the available resources (financial, property, personnel and production) and a possibility of development of the enterprise which is reached through realization of opportunities of mobilization of internal and external investment means for achievement of strategic and tactical targets of the enterprise via the investment mechanism. Considering a combination of positive, negative, external and internal factors, the main options of formation of investment potential of the enterprise are systematized.

№ 14 2017, стор. 39 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


О. А. Бардадин

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Bardadуn

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

Як цитувати статтю

Єпіфанова І. Ю., Бардадин О. А. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 39–42.

Yepifanova, I. and Bardadуn, O. (2017), “The essence of the investment potential of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.