EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗНАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І КРАЇН
І. В. Турський

Назад

УДК: 332.1

І. В. Турський

ЗНАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І КРАЇН

Анотація

Досліджено роль знань у еволюційному формуванні економіки знань на регіональному та національному рівнях та еволюції державного управління. Проаналізовано роль інтелектуальної ренти в стимулюванні регіонального розвитку та розвитку країн загалом.
Доведено, що канали, за якими знання сприяють розвитку регіонів, є більш ефективними і дозволяють отримувати більш помітні результати там де:
добре розвинуті механізми для забезпечення передачі ідей від одного часового періоду часу до іншого (існує політична стабільність); розвинуті механізми для передачі з одного місця в інше (наявна регіональна рівномірність розвитку); відсутні ментальні кордони чи межі, які б гальмували вільне переміщення знань та ідей між різноманітними соціальними групами.
Ідентифіковано зміни у композиції основних генераторів валового внутрішнього продукту країн та валового регіонального продукту. Досліджено прояви глокалізації у нових конкурентних умовах економіки знань. Підкреслено, що сфера освіти і доступ підприємств до якісної інфраструктури є важливими чинниками стимулювання процесів формування економіки знань.

I. Turskyj

KNOWLEDGE AS THE DETERMINANT OF REGIONS AND COUNTRIES' ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS' TRANSFORMATION

Summary

The role of knowledge in the evolutionary formation of knowledge economy at the regional and national levels and the evolution of public administration has been researched. The role of intellectual rents in stimulating regional development and development of the countries as a whole has been analyzed.
It is proved that the channels by which knowledge contributes to the development of regions is more effective and allows to get more visible results where:
Well-developed mechanisms to ensure the transfer of ideas from one time period to another (there is political stability); Developed mechanisms for transferring from one place to another (existing regional uniformity of development); There are no mental boundaries or boundaries that would impede the free movement of knowledge and ideas between different social groups.
The changes in the composition of the main generators of the gross domestic product of the countries and the gross regional product were identified. The manifestations of globalization in the new competitive conditions of the knowledge economy are investigated. It was emphasized that the sphere of education and access of enterprises to quality infrastructure are important factors in stimulating the processes of formation of the knowledge economy.

№ 14 2017, стор. 43 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 408

Відомості про авторів

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

Як цитувати статтю

Турський І. В. Знання як детермінанта трансформації моделей економічного розвитку регіонів і країн . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 43–49.

Turskyj, I. (2017), “Knowledge as the determinant of regions and countries' economic development models' transformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.