EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Т. П. Козаченко

Назад

УДК: 351.853

Т. П. Козаченко

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Анотація

У статті наведено обгрунтування актуальності включення екологічної складової в структуру професійної компетентності спеціалістів, що дозволить своєчасно вирішувати проблемні питання в екологічній сфері. На основі комплексного теоретико-методологічного та науково-практичного аналізу визначено пріоритетні напрями формування професійної компетенції фахівців сфери публічного управління щодо проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема визначено сутнісні ознаки та складові професійної компетентності, екологічної компетентності та стратегічної екологічної оцінки; розглянуто модель емпіричного навчання Д. Колба як один із методів навчання, який базується на вже надбаному досвіді; окреслено компетентнісні ознаки фахівця зі стратегічної екологічної оцінки. Крім того, автором сформульовано сутнісні ознаки професійної компетентності фахівця сфери публічного управління щодо проведення стратегічної екологічної оцінки та доведено, що основними дієвими напрямами формування та підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців з питань стратегічної екологічної оцінки можна вважати розроблення й обгрунтування нових критеріїв оцінювання якостей, результативності в сфері публічної служби та стимулювання професійного зростання в процесі щорічного оцінювання.

T. Kozachenko

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION REGARDING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

Summary

This article substantiates the urgency of the inclusion of an ecological component in the structure of professional competence of specialists, which will allow timely solving problematic issues in the environmental sphere. Priority directions of formation of professional competence of specialists in the sphere of public administration in conducting strategic environmental assessment are determined based on complex theoretical, methodological, and scientific-practical analysis. In particular, the author identified the essential features and components of professional competence, environmental competence and strategic environmental assessment. The author examined the model of empirical study by D. Kolba as one of the methods of teaching, which is based on already well-established experience. The competency features of a specialist in strategic environmental assessment are outlined. In addition, the author formulated the essential features of the professional competence of a specialist in the field of public administration in conducting a strategic environmental assessment. It is proved that the development and substantiation of new criteria for evaluating the qualities, performance in the field of public service and stimulation of professional growth in the process of annual evaluation can be considered as the main effective directions for the formation and improvement of the level of professional competence of public servants on strategic environmental assessment issues.

№ 14 2017, стор. 79 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 457

Відомості про авторів

Т. П. Козаченко

к. держ. упр., докторант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Kozachenko

PhD in Public Administration, Post-doctoral student, Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Козаченко Т. П. Формування професійної компетентності фахівців публічного управління щодо стратегічної екологічної оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 79–86.

Kozachenko, T. (2017), “Formation of professional competence of specialists in public administration regarding strategic environmental assessment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 79–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.