EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
М. І. Баюк

Назад

УДК: 94(477): 322

М. І. Баюк

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація

У науковому дослідженні розглядається розвиток державно-церковних відносин в Україні в період Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії. Аналізується відродження релігійних уподобань багатоконфесійного населення України в різних її регіонах. Акцентується увага на релігійних чинниках забезпечення національної безпеки України, їх вагомість у реалізації національної гуманітарної політики. Виділено причини поразок нових українських державних формувань, їх зв'язок з невизначеністю конструктивної співпраці з релігійними формуваннями. Акцентовано увагу на ролі, важливості створення, функціонування на рівні держави відповідного державного органу з питань впорядкування, координації в Україні державно-церковних відносин — Міністерства ісповідань. Обгрунтовано важливість консолідації дій органів влади та духовенства для досягнення внутрішньополітичної стабільності в державі, міжконфесійної стабільності, запобігання виникнення конфліктів на релігійній основі, посилення міжнародного авторитету країни.

N. Bayuk

OPTIMIZATION OF POLITICS OF STATE-CHURCH RELATIONS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING INTERNAL POLITICAL STABILITY IN UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Summary

The scientific study examines the development of state-church relations in Ukraine during the Central Rada, the hetmanate of P. Skoropadsky, the Directory. The revival of religious preferences of the multi-confessional population of Ukraine in different regions is analyzed. Attention is focused on religious factors ensuring national security of Ukraine, their importance in the implementation of the national humanitarian policy. Attention is focused on the role, importance of the establishment, functioning at the state level of the relevant state body on the issues of improvement, coordination of state-church relations in Ukraine — the Ministry of Confession. The reasons for the defeats of the new Ukrainian state formations, their connection with the uncertainty of constructive cooperation with religious formations are singled out. It is justified the importance of consolidating the actions of government bodies and clergy to achieve internal political stability in the state, interfaith stability, preventing the emergence of conflicts on a religious basis, strengthening the country's international authority.

№ 14 2017, стор. 109 - 115

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

М. І. Баюк

магістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

N. Bayuk

Master of Public Administration, Director of the Khmelnytsky centre of the in-career training of the civil servants, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Баюк М. І. Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку хх століття. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 109–115.

Bayuk, N. (2017), “Optimization of politics of state-church relations in the context of achieving internal political stability in Ukraine at the beginning of the 20th century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 109–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.