EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Н. Ю. Чорна

Назад

УДК: 65.012.4 (477)

Н. Ю. Чорна

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до формування поняття механізму управління конкурентними перевагами підприємства. Представлений інтегрований механізм управління підприємством, що реалізується за допомогою системи спеціальних механізмів, які охоплюють і регламентують усі процеси, що проходять в організації. У свою чергу сам механізм управління підприємством є елементом складнішого утворення — господарського механізму управління державою. Визначено, що організаційно-економічний механізм забезпечує організаційними і економічними заходами необхідний рівень відносин, який сприяє досягненню поставлених перед подібним утворенням цілей. Автор дійшов висновку, що для формування напрямів якісної зміни як підприємства в цілому, так і його економічного потенціалу, потрібний комплекс заходів, який реалізується за допомогою спеціалізованого внутрішньофірмового механізму, інтегрованого в загальну систему управління підприємством.

N. Chorna

THE FORMATION OF MANAGEMENT COMPETITIVE ADVANTAGES MECHANISM OF THE ENTERPRISE

Summary

The article describes the main approaches to creating the concept of the management of competitive advantages mechanism of the enterprise. Presented an integrated enterprise management mechanism that is implemented by a system of special arrangements which cover and regulate all processes that take place in an organization. Also, the mechanism of enterprise management is an element of more complex formation — the economic mechanism of government management. It was determined that the organizational-economic mechanism provides the organizational and economic measures necessary level of relations, which contributes to the formation of a similar set for the purpose. The author make a conclusion that for forming the directions of qualitative change both the enterprise as a whole, and its economic potential, a complex of measures is required, which is realized with the help of a specialized internal firm mechanism integrated into the general enterprise management system.

№ 15 2017, стор. 42 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Чорна Н. Ю. Формування механізму управління конкурентними перевагами підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 42–45.

Chorna, N. (2017), “The formation of management competitive advantages mechanism of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.