EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО САМОФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
М. М. Могилова

Назад

УДК: 330.31: 658.27

М. М. Могилова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО САМОФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

Об'єктивна потреба сільськогосподарських підприємств у розширеному відтворенні основних засобів зумовлює необхідність активізації інвестиційно-інноваційних процесів у галузі. В цьому процесі дедалі зростаючого значення набувають найбільш ефективні інвестиційні ресурси — прибуток і амортизація. При зростаючих обсягах прибутків у сільському господарстві України масштабного оновлення галузевих основних засобів не відбувається. Одна із причин цього парадоксу полягає у низькій потенційній здатності сільськогосподарських підприємств до самофінансування відтворення в умовах випереджаючого зростання цін на засоби виробництва. В статті розкрито важливість врахування інфляційного чинника при оцінці параметрів відтворення основних засобів сільського господарства. Обгрунтовано удосконалені методичні підходи до діагностики потенційної здатності агроформувань до самофінансування відтворення основних виробничих засобів. З метою застосування цих підходів представлено розраховані орієнтовні індекси цін та індекси недооцінки вартості основних засобів сільськогосподарського призначення.

M. Mogylova

THE METHODICAL APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES POTENTIAL ABILITY TO SELF-FINANCING OF THE FIXED ASSETS REPRODUCTION

Summary

the objective agricultural enterprises needs in the expanded reproduction of fixed assets necessitate the intensification of investment-innovation processes in the industry. In this process, the most effective investment resources — profit and depreciation are gaining ever-increasing importance. With increasing profits in agriculture in Ukraine there is no large-scale renewal of industry fixed assets. One of the reasons for this paradox lies in the low potential of agricultural enterprises to self-finance reproduction in a context of a steep rise in prices of the means of production. The article reveals the importance of taking into account the inflation factor in assessing the reproduction parameters of the agricultural fixed assets. The advanced methodological approaches to the diagnostics of the potential of agroformations to self-financing the industrial fixed assets reproduction are substantiated. In order to apply these approaches, estimated price indices and indices of underestimation of the cost of fixed agricultural assets are presented.

№ 16 2017, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу матеріально-технічного та інвестиційного забезпечення, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, leading researcher of department of material, technical and investment support, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Могилова М. М. Методичні підходи до діагностики потенційної здатності сільськогосподарських підприємств до самофінансування відтворення основних засобів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 5–9.

Mogylova, M. (2017), “The methodical approaches to the diagnostics of the agricultural enterprises potential ability to self-financing of the fixed assets reproduction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.