EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
О. С. Білоусова

Назад

УДК: 336.01

О. С. Білоусова

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Анотація

У статті досліджено вплив держави на інвестиційні процеси в історичній ретроспективі, узагальнено теоретико-методологічні підходи до трансформації ролі держави у фінансовому забезпеченні розвитку економіки. Акцентовано увагу на оцінці успішності такого впливу. Запропоновано підходи до оцінки успішності, що досягається через фінансову взаємодію держави та підприємств, і впливає на капіталізацію економіки у поточному та довгостроковому періодах. У статті визначено та проаналізовано динаміку низки показників: приріст (зменшення) доданої вартості; зміна обсягу основного капіталу; рентабельність інвестицій (гранична ефективність інвестованого капіталу); інвестиційний потенціал економіки; структура джерел фінансового забезпечення підприємств. На основі огляду різних трактувань узагальнено визначення функцій держави в забезпеченні інвестиційних процесів: економічну (здійснення державних інвестицій в економіку з метою активізації приватних інвесторів); регуляторну (нормативно-правове забезпечення економічної діяльності та оподаткування, надання дозволів на окремі види діяльності і використання земельних ділянок, моніторинг за використанням переданого в оренду державного майна в рамках концесії, інших договорів державно-приватного партнерства); захисну (дотримання балансу інтересів інвесторів, захист прав інвесторів); стимулюючу (надання податкових пільг для інвестування в інновації, застосування прискореної амортизації, бюджетна підтримка науково-дослідної діяльності та інвестицій).

O. Bilousova

TRANSFORMATION OF STATE INFLUENCE ON INVESTMENT PROCESSES

Summary

In article examines the state's influence on investment processes in the historical retrospective, generalized theoretical and methodological approaches to the transformation of the role of the state in the financial provision of economic development. The emphasis is on assessing the success of such impact. Proposed approaches to the assessment of the success achieved through financial interactions between the state and enterprises and influences the capitalization of the economy in the current and long-term periods. The article defines and analyzes the dynamics of a number of indicators: increase (decrease) of value added; Change in the amount of fixed capital; Return on investment (marginal efficiency of invested capital); Investment potential of the economy; Structure of sources of financial support of enterprises. On the basis of a review of various interpretations, the definition of state functions in providing investment processes is generalized: economic (implementation of state investments in the economy with the purpose of activating private investors); Regulatory (normative legal support of economic activity and taxation, granting of permits for certain types of activity and use of land plots, monitoring of the use of leased state property under the concession, other public-private partnership contracts); Protective (observance of the balance of interests of investors, protection of investors' rights); Stimulating (granting tax incentives for investing in innovation, applying accelerated depreciation, budget support for R & D and investment).

№ 16 2017, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

О. С. Білоусова

к. е. н., с. н. с. відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Білоусова О. С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 32–37.

Bilousova, O. (2017), “Transformation of state influence on investment processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.