EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
В. П. Міняйло

Назад

УДК: 35.073.53:005

В. П. Міняйло

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація

Статтю присвячено питанням інформаційно-аналітичному забезпеченню публічних закупівель. У статті визначено завдання аналізу публічних закупівель. Обгрунтовано необхідність здійснення аналізу і аудиту публічних закупівель. Досліджено класифікацію видів аналізу публічних закупівель та запропоновано прийоми економічного аналізу закупівель. Розкрито методику аналізу публічних закупівель у системі управління підприємством. Запропоновано систему інформaційного зaбезпечення aнaлізу публічних зaкупівель та функціональні зв'язки між її елементами. Встановлено, що методика аналізу публічних закупівель є взаємопроникненням та взаємодоповненням методики економічного аналізу як науки та методики оцінки тендерних пропозицій. Дослідження проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, що дало змогу виявити елементи інформаційно-аналітичного інструментарію закупівель, які є основою для здійснення аудиту публічних закупівель.

V. Miniailo

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR PUBLIC PROCUREMENT

Summary

The article is devoted to the issues of informational and analytical provision of public procurements. The article defines the task of analysis of public procurement. The necessity of carrying out the analysis and audit of public procurements was substantiated. The classification of types of public procurement analysis is investigated and methods of economic analysis of purchases are proposed. The method of analysis of public procurement in the enterprise management system is revealed. The system of informational support of public procurement procurement and functional links between its elements is offered. It is established that the method of analysis of public procurement is interpenetration and complementary methods of economic analysis as a science and methodology for evaluating tender offers. The research was carried out using the methods of theoretical synthesis, analysis and synthesis, which made it possible to identify the elements of the information-analytical procurement tools, which are the basis for conducting public procurement audits.

№ 16 2017, стор. 88 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 246

Відомості про авторів

В. П. Міняйло

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансового аудиту, Київського національного торговельно-економічного університету

V. Miniailo

teacher of department of financial audit, Kyiv National University of Trade and Economic, candidate of economic sciences

Як цитувати статтю

Міняйло В. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 88–93.

Miniailo, V. (2017), “Information and analytical support for public procurement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 88–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.