EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
В. В. Нонік, А. Ю. Полчанов

Назад

УДК: 339.726.2

В. В. Нонік, А. Ю. Полчанов

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Анотація

Статтю присвячено вивченню сучасного стану наукових досліджень з проблем економічної сутності фінансового потенціалу. Метою дослідження є аналіз здобутків вчених у вирішення цього питання, їх критичний аналіз та узагальнення.
Автори відмітили, що використання індексу наукового цитування як найбільш поширеного критерію визначення найбільш вагомих робіт не дало можливість розкрити економічну природу фінансового потенціалу, у зв'язку з чим було проведено моніторинг основних методологічних підходів, що використовують для вирішення цього питання. Особливу увагу було приділено дисертаційним роботам з проблем фінансового потенціалу країни, окремих територій, підприємств з різних галузей та населення.
Результати критичного аналізу публікацій з цієї тематики дозволили визначити "фінансовий потенціал" з позиції фінансових ресурсів та можливостей, а також виявити його міждицспилінарний характер та постійний динамізм його розвитку.

V. Nonik, A. Polchanov

FINANCIAL POTENTIAL AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

This article is devoted to studying the current state of scientific research on problem of economic essence of financial potential. The aim of the investigation is the analysis of researchers' achievements of studying this issue, it's critical review and consolidation.
Authors noted that using the science citation index as the most common criteria for identifying the most important papers didn't allow to reveal the economic nature of financial potential, in this regard of the main methodological approaches to solve this problem was reviewed. Special attention was given to doctoral dissertations on problems of financial potential of the country, territories, enterprises and population.
The critical analysis of papers on this subject made it possible to defined financial potential in term of financial recourses and opportunities, and reveal its multidisciplinary nature and permanent dynamism of financial potential development.

№ 17 2017, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 672

Відомості про авторів

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

V. Nonik

PhD (Law), Vice-rector for scientific and pedagogical, legal and social issues Zhytomyr State Technological University


А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Нонік В. В., Полчанов А. Ю. Фінансовий потенціал як економічна категорія. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 5–9.

Nonik, V. and Polchanov, A. (2017), “Financial potential as an economic category”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.