EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УЗГОДЖЕНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ НІВЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ
С. В. Легомінова

Назад

УДК: 330.341: 338.49

С. В. Легомінова

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УЗГОДЖЕНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ НІВЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ

Анотація

Розглянуто дискусійні питання щодо інститутиційної інфраструктури. Запропоновано в відповідності до концептуальних основ інноваційності впровадити на підприємствах архітектуру адхократії та полісемію розвитку. Визначено елементи інституційної структури, що призводять до акселераційного ефекту. Розглянуто заходи, які здатні стимулювати створення ефективної інституційної інфраструктури інноваційних процесів, що має призвести до проривних траєкторій розвитку підприємств та національної економіки в цілому.

S. Legominova

FORMATION OF MECHANISMS OF COORDINATED INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE WITH THE AIM OF LEVELING INFORMATION ASYMMETRY

Summary

Discussed issues of institutional infrastructure are considered. It was suggested in accordance with the conceptual foundations of innovation to introduce the architecture of adhocracy and development polysemy at enterprises. The elements of the institutional structure that lead to the acceleration effect are determined. Considered are measures that can stimulate the creation of an effective institutional infrastructure of innovation processes that will lead to breakthrough trajectories of enterprise development and the national economy as a whole.

№ 17 2017, стор. 21 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

С. В. Легомінова

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки підприємств та соціальних тенологій, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

S. Legominova

PhD (Economics), associate Professor, associate Professor of the department of economics enterprises and social technologies, State University of Telecommunications, Kyiv

Як цитувати статтю

Легомінова С. В. Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 21–26.

Legominova, S. (2017), “Formation of mechanisms of coordinated institutional infrastructure with the aim of leveling information asymmetry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 21–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.