EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
А. О. Тимошенко

Назад

УДК: 336

А. О. Тимошенко

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Обгрунтовано, що фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України. В статті розглянуто чинники, що сприяли рішенню уряду стосовно модифікації системи державних фінансів. Доведено, що непрофесійність при розробці заходів з управління державним боргом (виплати державою відсоткових доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже випущених позик, визначення умов і випуску нових позик) призвела до збільшення державного і гарантованого державою боргу. Обгрунтовано, що майже закрита інформація про стан та тенденції надходження та витрачання державних фінансів, призводить до асиметричної інформації про державні фінансові ресурси і необ'єктивність аналізу ситуації, що пояснює стан управління державними фінансами та складання їх прогнозних показників. Окреслено, що невиконання запланованих показників наповнення казни держави і витрачання державою фінансових ресурсів на соціальні потреби суспільства призводить до проблем з економічним розвитком галузей, регіонів і країни в цілому. Розглянуто порядок обрахунку коштів, що направляються місцевим бюджетам. Означено, що нововедення децентралізації полягають також у тому, що кошти субвенцій, що залишаються невикористаними на кінець бюджетого року, не повертаються до державного бюджету і можуть використувуватися для модернізації матеріальної і технічної бази установ медицини і освіти.

A. Timoshenko

FINANCIAL DECENTRALIZATION IS ONE OF THE COMPONENTS FOR THE UKRAINE FISCAL POLICY MODERNIZATION

Summary

In the paper it has been considered the factors that contributed to the government's decision regarding the modification of the public finance system. It is argued that financial decentralization is one of the components for the modernization of Ukraine's fiscal policy. It has been proved that the lack of professionalism in the development of measures for managing public debt (payment by the state of interest-related incomes to creditors and repayment of loans, changes in terms of loans already issued, determination of conditions and issuance of new loans) led to an increase in state debt and publicly guaranteed debt. It is substantiated that almost closed information about the position and trends of revenues and expenditures of public finances leads to asymmetric information about the state financial resources and the bias of the situation analysis, explains the state of public finance management and the compilation of their projected indicators. It is determined that failure to meet the planned indicators of filling the state treasury and spending the state financial resources on the social needs leads to problems with the economic development of industries, regions and the country as a whole. The order of calculation of the means directed to local budgets is considered. It is noted that the innovations of decentralization are also concluded in the fact that the funds of subventions remain unused at the end of the budget of the year, not need to be returned to the state budget and can be used for the modernization of the material and technical base of medical and educational institutions.

№ 17 2017, стор. 27 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет, м. Київ

A. Timoshenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

Як цитувати статтю

Тимошенко А. О. Фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 27–32.

Timoshenko, A. (2017), “Financial decentralization is one of the components for the Ukraine fiscal policy modernization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.