EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФЛЯЦІЯ ЗНАНЬ У КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Руденко, В. О. Криворучко

Назад

УДК: 005.94:339.137.2

М. В. Руденко, В. О. Криворучко

ІНФЛЯЦІЯ ЗНАНЬ У КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено проблему знецінення знань у процесі їх експлуатації та здійснено пошук шляхів поновлення інтелектуального потенціалу підприємства. Доведено, що знання здатні втрачати свою цінність під впливом генерації нових більш досконалих знань та дано визначення процесу "інфляції знань". Окреслено причини знецінення знань та запропоновано шляхи оновлення знань накопичених підприємством.
Проаналізовано проблемні аспекти управління знаннями та виявлено складність визначення для підприємства, яке знання насправді має "цінність" для останнього та яким чином виділити "важливі" знання з величезної кількості інформації. Обгрунтовано, що управління знаннями є сучасним інструментом стратегічного менеджменту, за допомогою якого можливо ефективно управляти людськими ресурсами організації.

M. Rudenko, V. Kryvoruchko

KNOWLEDGE INFLATION IN CONCEPT OF THE CONTEMPORARY ENTERPRISE

Summary

The problem of the knowledge depreciation in the process of its exploitation and the searching for ways to update the intellectual potential of the enterprise is researched in this article. It is proved that knowledge is capable of losing its value under the influence of generating new, more advanced knowledge and there is given statement of the process of "knowledge inflation". The reasons of the depreciation of knowledge are outlined and the ways of updating of accumulated knowledge by the enterprise are offered.
The problem aspects of knowledge management have been analyzed and the complexity of the determination for an enterprise is determined which knowledge actually has the "value" for the latter and how to allocate "important" knowledge from a huge amount of information. It is substantiated that knowledge management is a modern tool of strategic management by means of which it is possible to manage effectively the human resources of the organization.

№ 17 2017, стор. 39 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 633

Відомості про авторів

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"


В. О. Криворучко

магістрант кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

V. Kryvoruchko

master of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

Як цитувати статтю

Руденко М. В., Криворучко В. О. Інфляція знань у концепції сучасного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 39–43.

Rudenko, M. and Kryvoruchko, V. (2017), “Knowledge inflation in concept of the contemporary enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.