EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ. ВПЛИВ ЕФЕКТУ ТАЛЕБА НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Є. І. Богуславський, Є. В. Дорохов

Назад

УДК: 33.021:330.342

Є. І. Богуславський, Є. В. Дорохов

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ. ВПЛИВ ЕФЕКТУ ТАЛЕБА НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз впливу невизначеності на розвиток економічної системи, досліджений взаємозв'язок невизначеності та появи глобальних криз за останні два століття. Доведено детермінованість циклічності та невизначеності, проаналізовано циклічний розвиток глобальної економічної системи шляхом зміни системних циклів накопичення капіталу. За допомогою порівняльного аналізу визначено реакцію індивідуумів, соціуму на вплив невизначеності. Здійснено оцінку недоліків економічного розвитку України за часів незалежності та надано стратегію удосконалення розвитку національної економіки України, яка дозволить знизити ступінь впливу різноманітних факторів, і, тим самим, забезпечити економічний розвиток держави. У статті продемонстровано можливості застосування ефекту Талеба для розвитку національних економічних систем на прикладі передових високорозвинених держав.

Ye. Bohuslavskiy, Ye. Dorokhov

CONCEPTUALIZATION OF UNCERTAINTY IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM. INFLUENCE OF THE TALEB EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article analyzes the impact of uncertainty on the development of the economic system, investigated the relationship uncertainty and the emergence of global crises over the past two centuries. Proven determination cycling and uncertainties analyzed the cyclical development of the global economic system by modifying the systemic cycles of capital accumulation. Using comparative analysis determined the reaction of individuals, society on the impact of uncertainty. The estimation shortcomings Ukraine's economic development since independence and provided a strategy of improving the national economy of Ukraine, which will reduce the degree of influence of various factors, and thus ensure the economic development of the state. The paper demonstrated the effect Taleb opportunities for the development of national economies on an example of highly advanced countries.

№ 17 2017, стор. 62 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Ye. Bohuslavskiy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets


Є. В. Дорохов

студент, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Ye. Dorokhov

student, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

Як цитувати статтю

Богуславський Є. І., Дорохов Є. В. Концептуалізація невизначеності у сучасній економічній системі. вплив ефекту талеба на розвиток економіки України . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 62–69.

Bohuslavskiy, Ye. and Dorokhov, Ye. (2017), “Conceptualization of uncertainty in the modern economic system. influence of the taleb effect on the development of the ukrainian economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 62–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.