EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ З БОКУ НБУ
І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

Назад

УДК: 336.71

І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ З БОКУ НБУ

Анотація

У статті розглянуто напрями забезпечення державного антикризового управління банком та доведено, необхідність впровадження його спеціалізованих напрямів. Визначено понятійно-категоріальний апарат дефініцій "проблемний банк", "неплатоспроможний банк", "тимчасова адміністрація". Оцінено пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання банківської системи у посткризовий період. Наведено пропозиції щодо поліпшення функціонування банківських установ в економічно нестабільній ситуації країни та дії НБУ як головного регулятора.

I. Mihus, K. Karpova, Ya. Koval

EVALUATION OF ACTIVITIES OF STATE REGULATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR WITH THE BANK OF THE NBU

Summary

The article considers the directions of ensuring the state anti-crisis management by the bank and proves the necessity of implementing its specialized areas. The conceptual-categorical apparatus of definitions "problem bank", "insolvent bank", "temporary administration" is defined. The priority directions of improvement of the state regulation of the banking system in the post-crisis period are assessed. The proposals on improving the functioning of banking institutions in the economically unstable situation of the country and actions of the NBU as the main regulator are presented.

№ 17 2017, стор. 82 - 89

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 288

Відомості про авторів

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"


Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я. С. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку нбу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 82–89.

Mihus, I., Karpova, K. and Koval, Ya. (2017), “Evaluation of activities of state regulation of anti-crisis management in the banking sector with the bank of the nbu”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 82–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.