EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
В. В. Черкаска

Назад

УДК: 351.823.1

В. В. Черкаска

РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Визначено, що сучасний розвиток України не можливо здійснювати без ефективного механізму взаємодії держави з органами її законодавчої і виконавчої влади. Своє практичне втілення ця взаємодія знаходить в самих різних формах і напрямах: у створенні самої інфраструктури економічної системи; забезпеченні сприятливих умов для ефективного функціонування економіки; в діяльності урядових експертно-консультативних організацій з обов'язковою участю в них ділових кіл; у формуванні та реалізації промислової та зовнішньоекономічної політики; в розміщенні державних і місцевих замовлень та ін.
Зазначено, що держава є великим власником фінансових і матеріальних ресурсів. Приймаючи рішення про умови їх надходження і використання, держава здійснює активну перерасподільчу політику в економіці і соціальній сфері, впливає на макроструктуру суспільного виробництва. Особливо зростає його роль у період деформації макропропорцій, порушення стабільності економічного розвитку, забезпечення соціальних відносин.
Обгрунтовано, що на сучасному етапі економічного розвитку нашої країни державне регулювання розвитку аграрного сектору є складовою частиною процесу відтворення. Воно вирішує різні завдання: стимулювання економічного зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зрушень у галузевій і регіональній структурі, підтримка експорту та інше. В кінцевому ж результаті головною метою державного регулювання розвитку аграрного сектору є підвищення ефективності використання виробничого потенціалу країни.

V. Cherkaska

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR AND THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS

Summary

Certainly, that modern development of Ukraine it not maybe to carry out without an effective mechanism to co-operating of the state with the organs of her legislative and executive power. The practical embodiment this co-operation finds in different forms and directions: in creation of infrastructure of the economic system; providing of favourable terms for the effective functioning of economy; in activity of government expertly-consultative agencies with the obligatory participating in them of business communities; in forming and realization of industrial and external economic politics; in placing the government and local orders and other it is.
Marked that the state is the large proprietor of financial and material resources. Making decision about the terms of their receipt and use, the state carries out active оverbearing politics in an economy and social sphere, influences on the macrostructure of public production. His role especially grows in the period of deformation of macroproportions, violation of stability of economic development, providing of social relations.
Reasonably, that on the modern stage of economic development of our country of government control of development agrarian to the sector is component part of process of recreation. It decides different tasks is stimulation of the economy growing, adjusting of employment, encouragement of progressive changes in a branch and regional structure, support of export and other. In end-point the primary objective of government control of development agrarian to the sector is an increase of efficiency of the use of productive potential of country.

№ 17 2017, стор. 90 - 92

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

Як цитувати статтю

Черкаска В. В. Роль держави на розвиток аграрного сектору та забезпечення соціальних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 90–92.

Cherkaska, V. (2017), “The role of the state in the development of the agrarian sector and the provision of social relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 90–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.