EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

Анотація

Проведено аналіз державного фінансування будівництва. Визначено умови наповнення державного і місцевих бюджетів. Досліджено процеси реформування власності будівельного комплексу і становлення механізмів її ринкового перерозподілу. Визначено шляхи посилення взаємної економічної інтеграції територій.
Встановлено, що структурними пріоритетами інвестиційної діяльності в будівельному комплексі в галузевому і технологічному аспектах є більш повне використання науково-технічного потенціалу; збільшення у валовому випуску продукції частки валової доданої вартості, створеної найбільш технологічним чином, відновлення участі будівельного комплексу у кооперації, в т. ч. міжнародній; в інституційному — формування ефективного господаря територіально-господарського комплексу в особі територіальної громади, ширше запровадження комплексної власності з широким колом учасників, у т.ч. територіальних громад, відновлення функцій держави по управлінню своєю власністю; скоріше визначення долі державних активів, яких вона хоче позбутися; подальша децентралізація державного управління та перерозподіл повноважень між центральними і регіональними гілками владами та між виконавчою і представницькою (місцевим самоврядуванням) за моделлю соціально орієнтованої ринкової економіки, створення системи підтримки місцевих виробників, що поряд з заходами державної підтримки покращить перспективи трансформації відносин власності на підприємствах будівельного комплексу. В організаційному плані важливе прискорення регіонального та промислово-фінансового структурування, що уможливить концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку.

E. Vilgin

STATE PRIORITIES OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONSTRUCTION COMPLEX

Summary

The analysis of state financing of construction is carried out. The conditions of filling the state and local budgets are determined. The processes of reforming the ownership of the construction complex and the formation of mechanisms for its market redistribution have been investigated. The ways of strengthening of mutual economic integration of territories are determined.
It was established that the structural priorities of investment activity in the building complex in branch and technological aspects are more complete use of scientific and technical potential; The increase in the gross output of the share of gross value added, created in the most technological way, restoration of participation of the building complex in cooperation, including international; In the institutional — the formation of an effective owner of the territorial-economic complex in the person of the territorial community, wider introduction of integrated property with a wide range of participants, including Territorial communities, restoration of state functions for the management of their property; Rather determining the fate of state assets that it wants to get rid of; Further decentralization of public administration and redistribution of powers between central and regional branches of power and between executive and representative (local government) on the model of a socially oriented market economy, creation of a system of support of local producers, which, along with state support measures, will improve prospects of transformation of property relations at the enterprises of the building complex. In organizational terms, an important acceleration of regional and industrial-financial structuring, which makes it possible to concentrate resources on the priority areas of socio-economic development.

№ 17 2017, стор. 96 - 99

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

E. Vilgin

Ph.D., a doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Державницькі пріоритети інвестиційної діяльності в будівельному комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 96–99.

Vilgin, E. (2017), “State priorities of investment activity in the construction complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 96–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.