EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
М. М. Шевченко, З. К. Бондар, О. М. Житник

Назад

УДК: 351.86

М. М. Шевченко, З. К. Бондар, О. М. Житник

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінювання ефективності державного управління національною безпекою, а також запропоновано авторський варіант системи критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки. Ця система включає в себе: 1) критерії ефективності першого роду — загальна соціальна ефективність функціонування системи забезпечення національної безпеки; 2) критерії другого роду пов'язані з оцінкою: пріоритетності цілей стратегії національної безпеки, які зумовлені відповідними національними інтересами; поточної ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам у відповідних сферах на інтервалі стратегічного планування; 3) критерії третього роду пов'язані з оцінкою рівня реалізації документів стратегічного планування у сфері національної безпеки, які розроблялися в рамках цілепокладання з урахуванням впливу глобальних політичних, енергоресурсних, кліматичних та екологічних змін на національну безпеку держави, а також документів стратегічного планування у сфері національної безпеки, які розроблялися в рамках прогнозування, планування та програмування.

М. Shevchenko, Z. Bondar, О. Zhytnyk

THE SYSTEM OF CRITERIA'S AND INDICATORS OF AN EVALUATION OF A EFFICIENCY OF THE STRATEGIC PLANNING IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article considers the methodological approaches to evaluating of the effectiveness of the public administration in the sphere of national security and conceives the author's option of the system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of strategic planning in the field of national security. This system include: 1) the criteria of a performance of the first kind — a general social efficiency of functioning of the system of ensuring of the national security; 2) the criteria of the second kind that are related to a valuation: objectives of the priority national security due to relevant national interests; the current effectiveness of the functioning of the state mechanism for reacting to the threats to the national interests in the relevant spheres at the interval of the strategic planning; 3) the criteria of the third kind that are related to the assessment of the level of an implementation of the strategic planning documents in the field of the national security that have been developed within the framework of goal-setting taking into account the impact of the global political, energy-resource, climate and environmental changes on the national security of the state, as well as the documents of the strategic planning in the field of the national security, that were developed within the framework of forecasting, planning and programming.

№ 17 2017, стор. 110 - 114

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 1230

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, докторант, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Assistant Professor, Doctoral Сandidate, National, Pedagogical Dragomanov University


З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

Z. Bondar

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


О. М. Житник

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Zhytnyk

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Бондар З. К., Житник О. М. Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 110–114.

Shevchenko, М., Bondar, Z. and Zhytnyk, О. (2017), “The system of criteria's and indicators of an evaluation of a efficiency of the strategic planning in the sphere of national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 110–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.