EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Н. О. Рязанова

Назад

УДК: 330.5:338.3

Н. О. Рязанова

НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

Метою статті є обгрунтування існуючих видів невідновлюваних джерел енергії і їх систематизація, порівняння з традиційними видами енергії, аналіз ролі малої альтернативної енергетики і паливних елементів у сучасній енергетиці. У статті розглянуто класифікацію сучасної енергетики за різноманітними ознаками, висвітлено підходи до визначення малої і альтернативної енергетики, проаналізовано місце малої і альтернативної енергетики у сучасній енергетиці як фактору її інноваційного розвитку, обгрунтовано прогнозні тенденції стану джерел і різних способів виробництва енергії. Головною метою розвитку малої альтернативної енергетики є розробка і інноваційне освоєння нових технологій виробництва, зберігання, транспортування і використання в різних секторах національної економіки, і збільшення долі цього виду енергії в балансі енергоспоживання країни, забезпечення на цій основі економії викопного палива і зменшення об'ємів викидів парникових газів в атмосферу. Підвищення ефективності енергосистеми і економічних показників її роботи багато в чому залежить від мистецтва управління енергосистеми в цілому. Енергія не дістається дарма і на практиці енергія відновлюваних джерел значно дорожче, ніж прийнято вважати, тому ніколи не можуть бути виправдані даремні її витрати. Але з розвитком науково-технічного прогресу вартість устаткування відновлюваних джерел енергії поступово знижується, що робить використання нетрадиційної енергетики економічно доцільною.

N. Riazanova

UNCONVENTIONAL ENERGY AS FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ELECTROENERGY

Summary

The purpose of the article are grounds of existent types of unrefurbishable energy sources and their systematization, comparing to the traditional types of energy, analysis of role of small alternative energy and fuel elements in modern energy. In the article classification of modern energy is considered on various signs, going is reflected near determination of small and alternative energy, the place of small and alternative energy is analysed at modern to energy as factor of her innovative development, the prognosis tendencies of the state of sources and different methods of production of energy are reasonable. The primary objective of development of small alternative energy are development and innovative mastering of new technologies of production, storage, transporting and use in the different sectors of national economy, and increase of fate of this type of energy in balance of energy consumption of country, providing on this basis of economy of fossil fuel and diminishing of volumes of extrass of greenhouse gases in an atmosphere. The increase of efficiency of grid and economic indicators of her work in a great deal depends on the art of management of grid on the whole. Energy is not reached for free and in practice energy of refurbishable sources more expensive enough than it is accepted to consider, that is why her unavailing charges can be justified never. But with development of scientific and technical progress the cost of equipment of refurbishable energy sources goes down gradually, that does the use of unconventional energy economically expedient.

№ 18 2017, стор. 23 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

Н. О. Рязанова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

N. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

Як цитувати статтю

Рязанова Н. О. Нетрадиційна енергетика як фактор інноваційного розвитку електроенергетики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 23–26.

Riazanova, N. (2017), “Unconventional energy as factor of innovative development of electroenergy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.