EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВТІЛЕННЯ ДОКТРИНИ К. КЛАУЗЕВІЦА У ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
О. М. Сазонець

Назад

УДК: 354.1

О. М. Сазонець

ВТІЛЕННЯ ДОКТРИНИ К. КЛАУЗЕВІЦА У ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті подано аналіз військових бюджетів провідних країн світу, більш ретельний аналіз представлено щодо європейських країн. Наведено конкретні напрями військової стратегії в Україні. Подано аналіз подій щодо формування воєнно-промислового комплексу в Німеччині, що виникають згідно з воєнною концепцією видатного німецького воєнного історика Карла Філіпа Готтліба фон Клаузевіца. Показано, що зараз німці почали переглядати своє ставлення до мілітаризму, бо вони відчувають себе не дуже захищено і переосмислюють своє ставлення до військових витрат. Розглянуто приклад воєнного розвитку Франції згідно з воєнною теорією Клаузевіца. Доведено, що воєнні запаси Франції повинні весь час поповнюватися. Воєнні повинні постійно навчатися воєнній справі. Використано його теорію і для аналізу ситуації в Польщі, що є складовою частиною системи колективної безпеки, яка функціонує в Європі.

O. Sazonets

IMPLEMENTATION OF THE DOCTRINE OF K. CLAUSEWITZ IN THE FUNCTIONING OF THE MILITARY-ECONOMIC SYSTEMS OF THE EUROPEAN UNION

Summary

The article presents an analysis of the military budgets of the world leading countries, a more thorough analysis is presented for the European countries. Specific directions of the military strategy in Ukraine are presented. The analysis of the events concerning the formation of the military-industrial complex in Germany is done, which arises in accordance with the military concept of the famous German war historian Carl Philippe Gottlieb von Clausewitz, is presented. It is shown that now the Germans began to rethink their attitude to militarism, because they feel themselves not very protected and rethink their attitude to military spending. It is considered an example of military development of France according to the military theory of Clausewitz. It is proved that the military reserves of France should be replenished all the time. Military should constantly study military affairs. His theory was used to analyze the situation in Poland, which is an integral part of the system of collective security that operates in Europe.

№ 19 2017, стор. 5 - 7

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

O. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of the International Economic Relations Department of National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Сазонець О. М. Втілення доктрини к. клаузевіца у функціонування воєнно-економічних систем європейського союзу . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 5–7.

Sazonets, O. (2017), “Implementation of the doctrine of k. clausewitz in the functioning of the military-economic systems of the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 5–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.