EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НА РИНКУ ЗОЛОТА: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
О. В. Васильєва, Н. К. Максишко

Назад

УДК: 330.3

О. В. Васильєва, Н. К. Максишко

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НА РИНКУ ЗОЛОТА: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено властивості динаміки ціни та прибутковості золота як інвестиційного інструменту. Методологію дослідження становлять методи статистичного аналізу та комплексного фрактального аналізу, що містить метод нормованого розмаху Херста (R/S-аналіз) та метод послідовного R/S-аналізу. Виявлено, що динаміка часового ряду ціни золота має персистентний характер (йому притаманна наявність довготривалої пам'яті), що дає змогу будувати достовірні прогнози. Проте прибутковість ціни золота як один з визначальних показників для інвесторів, навпаки, демонструє випадкову динаміку, що є перешкодою для її прогнозування навіть в короткостроковому періоді. Оскільки динаміка прибутковості є незамінним показником для підтримки прийняття рішень інвестора при порівнянні альтернативних інвестиційних інструментів не тільки в короткостроковому, а також і в середньо- та довгостроковому періоді, виникає потреба у знаходженні методів та інструментів, які б могли знизити рівень невизначеності та узагальнювати інформацію щодо динаміки прибутковості ринків у різних прогнозних горизонтах. З метою створення такого інструменту введено поняття "відтермінованої" прибутковості. Проведене дослідження сімейства таких часових рядів із різними періодами відтермінування виявило, що їх характеристики змінюються в залежності від обраного часового лагу від випадкового до персистентного. Для часового ряду відтермінованої прибутковоті ціни золота встановлене значення величини лагу, при якому динаміка прибутковості набуває характеристики, притаманні "материнському" ряду ціни, і при якому часовий ряд прибутковості становиться придатним для прогнозування, зокрема, методами дискретної нелінійної динаміки.

O. Vasylieva, N. Maksyshko

RESEARCH OF DYNAMICS IN THE GOLD MARKET: THE INVESTMENT ASPECT

Summary

The article investigates the properties of the prices and profitability dynamics of gold as investment instruments. Research methodology consists of statistical analysis methods and complex fractal analysis, which contains the method of normalized Hurst scale (R / S analysis) and the method of sequential R / S analysis. Research methodology consists of statistical analysis methods and complex fractal analysis, which contains the method of normalized Hurst scale (R / S analysis) and the method of sequential R / S analysis. It was found that time series dynamics of the gold price has a persistent nature (it is characterized by the presence of long-term memory), which makes it possible to build reliable forecasts. However, the profitability of gold prices, as one of the defining indicators for investors, on the contrary, shows a random dynamics, which is an obstacle to its forecast even in the short term. Since the dynamics of profitability is an indispensable indicator for supporting investor decisions when comparing alternative investment instruments not only in the short-term, but also in the medium and long-term, there is a need to find methods and tools that could reduce the level of uncertainty and generalize information on the market dynamics of profitability in different forecast horizons. In order to create such a tool introduced the concept of "delayed" profitability. The research of a family of such time series with different periods of delay has revealed that their characteristics change depending on the chosen time lag from random to persistent. For the time series of delayed profitability, the value of the lag is set, in which the profitability dynamics acquires the characteristics inherent in the "mother" series of gold prices and at which the time series of profitability becomes suitable for prediction, in particular, by methods of discrete nonlinear dynamics.

№ 19 2017, стор. 8 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

О. В. Васильєва

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

O. Vasylieva

PhD student, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia


Н. К. Максишко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

N. Maksyshko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Васильєва О. В., Максишко Н. К. Дослідження динаміки на ринку золота: інвестиційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 8–15.

Vasylieva, O. and Maksyshko, N. (2017), “Research of dynamics in the gold market: the investment aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 8–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.