EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
А. Д. Мостова

Назад

УДК: 338.439.02:330.522

А. Д. Мостова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність стратегічного планування продовольчої безпеки держави. Дано визначення стратегії продовольчої безпеки країни та розкрито її сутність у складі економічної стратегії держави в цілому та аграрного сектору економіки, зокрема. Розглянуто основні нормативні документи, які регулюють окремі питання продовольчої безпеки та її гарантування на рівні держави. На основі досліджень зарубіжного досвіду розглянуто основні складові стратегії продовольчої безпеки країни. Визначено етапи формування стратегії та механізми її реалізації відповідно з вітчизняними законодавчими актами та обгрунтовано необхідність поглиблення теоретичних та методологічних підходів до розробки стратегії продовольчої безпеки.
Встановлено, що стратегічні заходи продовольчої безпеки потребують систематизації відповідно до тих складових національної економіки. Представлено стратегічні напрями, цілі й завдання досягнення стратегічної мети країни — забезпечення її продовольчої безпеки, які згруповані відповідно до складових сформульованої стратегічної мети. Показано взаємозв'язок між напрямами, цілями й коротко- і середньостроковими завданнями із стратегічними результатами продовольчої безпеки держави.
Надано загальні рекомендації щодо формування стратегії продовольчої безпеки країни як складової її економічної стратегії. Встановлено, що процес стратегічного планування забезпечення продовольчої безпеки має відбуватися за такою постадійною послідовністю: розробка, реалізація та моніторинг і оцінка ефективності результатів. Цілі й завдання стратегії продовольчої безпеки рекомендовано визначати відповідно до призначення окремих складових системи продовольчої безпеки, конкретизувати по її якісним і кількісним критеріям на заданий період часу. Відповідно до етапності досягнення головної стратегічної мети забезпечення продовольчої безпеки слід визначати коротко-, середньо- та довгострокові цілі.
Встановлено, що стратегія продовольчої безпеки має відображати системний характер проблеми і складати основу для формування ефективної аграрної політики держави відповідно до сучасної економічної ситуації в країні та світі. Для цього доведено необхідність оцінки стану продовольчої безпеки на основі якісних індикаторів і кількісних показників, результати яких повинні враховуватися при розробці системи конкретних заходів і механізмів реалізації стратегії продовольчої безпеки. Така система має складати основу й зміст аграрної політики держави.

A. Mostova

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE COUNTRY'S FOOD SECURITY STRATEGY

Summary

The article substantiates the necessity of strategic planning of food security of the state. The definition of the country's food security strategy is defined and its essence is disclosed as part of the economic strategy of the state as a whole and the agrarian sector of the economy, in particular. The main regulatory documents that regulate individual issues of food security and its guarantee at the state level are considered. Based on studies of foreign experience, the main components of the country's food security strategy are considered. The stages of strategy formation and mechanisms of its realization in accordance with domestic legislative acts are determined and the necessity of deepening theoretical and methodological approaches to the development of food safety strategy is substantiated.
It has been established that strategic food security measures need to be systematized in accordance with those components of the national economy. The strategic directions, goals and tasks of achieving the strategic goal of the country — ensuring its food security, are grouped according to the constituents of the formulated strategic goal. The interrelation between directions, goals and short- and medium-term tasks with strategic results of food security of the state is shown.
General recommendations for the formation of the country's food security strategy as a component of its economic strategy are given. It has been established that the process of strategic planning of food security provision should take place in the following progressive sequence: development, implementation and monitoring and evaluation of the effectiveness of the results. The goals and objectives of the food security strategy are recommended to be determined in accordance with the appointment of individual components of the food security system, specifying on the basis of its qualitative and quantitative criteria for a given period of time. According to the phased achievement of the main strategic goal of ensuring food security, short-, medium- and long-term goals should be defined.
It has been established that the food security strategy should reflect the systemic nature of the problem and form the basis for the formation of an effective agrarian policy of the state in accordance with the current economic situation in the country and the world. To this end, it was proved necessary to assess the state of food security on the basis of qualitative indicators and quantitative indicators, the results of which should be taken into account when developing a system of specific measures and mechanisms for implementing the food security strategy. Such a system forms the basis and content of the agrarian policy of the state.

№ 19 2017, стор. 27 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 652

Відомості про авторів

А. Д. Мостова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

A. Mostova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipro

Як цитувати статтю

Мостова А. Д. Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 27–33.

Mostova, A. (2017), “Theoretical aspects of the formation of the country's food security strategy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 27–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.