EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
С. М. Ткачів

Назад

УДК: 332.334.4:630

С. М. Ткачів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті досліджено основні засади необхідності формування платежів за використання земель лісогосподарського призначення. Визначено пріоритетність фіскальної функції платежів землекористування у лісовому господарстві як засобу стимулювання раціонального використання земель лісогосподарського призначення. Здійснено аналіз ефективності використання податкових надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Запропоновано основи концептуальних засад трансформації оподаткування земель лісогосподарського призначення як реалізацію застосування інструментів та заходів, комплексна дія яких має синергетичний характер. Метою такої трансформації системи платежів за користування землями лісогосподарського призначення виступає дотримання балансу між сумою витрат на фінансування заходів щодо ведення лісового господарства і охорони земель лісогосподарського призначення та розмірами платежів за користування цими землями.
Встановлено, що використання корисних функцій лісових екосистем приносить прибуток державі, тому саме з цього прибутку має фінансуватись діяльність лісової галузі, аби й надалі виконувати поставлені завдання й створювати нові лісові насадження, забезпечувати виконання економічних, екологічних та соціальних функцій.

S. Tkachiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMING PAYMENTS FOR USE OF FOREST LAND

Summary

In the article the basic principles of the necessity of forming payments for the use of forestry lands are investigated. The priority of the fiscal function of payments for land use in forestry is defined as a means of promoting the rational use of forestry lands. An analysis of the efficiency of the use of tax revenues from rent for special use of forest resources was carried out. The transformation of the taxation of land for forest management through the use of tools and measures whose complex action is synergistic was proposed to be implemented. The purpose of such a transformation of the system of payments for the use of forestry lands is to maintain a balance between the amount of costs for financing activities related to forest management and protection of forestry land and payments for the use of these lands. It is established that the use of useful functions of forest ecosystems brings profit to the state, therefore it is from this profit that the activities of the forest industry should be financed in order to continue to fulfill the tasks and create new forest plantations, to ensure the fulfillment of economic, ecological and social functions.

№ 19 2017, стор. 38 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

С. М. Ткачів

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

S. Tkachiv

PhD student of Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Ткачів С. М. Концептуальні засади формування платежів за користування землями лісогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 38–41.

Tkachiv, S. (2017), “Conceptual principles of forming payments for use of forest land”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.