EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК КОГНІТИВНИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
С. В. Карпенко

Назад

УДК: 351.91

С. В. Карпенко

СИСТЕМНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК КОГНІТИВНИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Анотація

Обгрунтовано актуальність пошуку нових ефективних форм і методів запобігання та протидії корупції державних службовців. Аргументовано, що актуальна стадія корупційної деградації українського суспільства потребує застосування адекватного інструментарію цьому якісному стану, що включає: використання методів соціальної інженерії, формування нових культурних патернів, вплив на масову та індивідуальну свідомість, застосування влади особистого прикладу та зовнішнє управління. Застосування інструментарію поведінкових наук до трансформації корупційного типу поведінки державних службовців виявило потенціал зміни когнітивних моделей, спрямованої на формування системної компетентності державних службовців. Запропоновано способи формування системної компетентності державних службовців у процесі навчання (у вигляді семінарів і тренінгів), закріплення вмінь та навичок (імплементації знань у діяльність), атестації як форми контролю рівня сформованої системної компетенції. Обгрунтовано доцільність забезпечення високого рівня укорінення когнітивних моделей, що формуються, при становленні системної компетентності державних службовців. Визначено, що представлений комплекс методів забезпечить вплив на кожний з елементів системи, формуючи внутрішню світоглядну основу, що перешкоджатиме відтворенню корупційного типу поведінки як домінуючого культурного патерна в українському суспільстві.

S. Karpenko

SYSTEM COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS AS THE COGNITIVE PREVENTION FACTOR OF CORRUPTION

Summary

The urgency of search of new effective forms and methods of prevention and counteractions of civil servants corruption has been proved. It has been argued that the actual stage of corruption degradation of the Ukrainian society requires the application of adequate toolkit to this qualitative condition, which includes: use of methods of social engineering, formation of new cultural patterns, influence on mass and individual consciousness, application of the power of a personal example and external management. Application of behavioral sciences toolkit to transformation of corruption type of civil servants behavior has found out the change potential of cognitive models, directed on formation of civil servants' system competence. Ways of formation of civil servants' system competence in the course of training (in the form of seminars and trainings), fastening the abilities and habits (knowledge implementation in activity), certification as a form of control of generated system competence level have been offered. The expediency of maintenance of high level embeddedness of cognitive models which are formed, at formation of system competence of civil servants has been proved. It has been defined that the presented complex of methods will provide influence on each system element, forming an internal world outlook basis which will interfere with reproduction of corruption behavior type as dominating cultural pattern in the Ukrainian society.

№ 19 2017, стор. 67 - 71

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

С. В. Карпенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

S. Karpenko

Ph.D., Open International university of Human Development "Ukraine", Kiev

Як цитувати статтю

Карпенко С. В. Системна компетентність державних службовців як когнітивний чинник запобігання корупції. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 67–71.

Karpenko, S. (2017), “System competence of civil servants as the cognitive prevention factor of corruption”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.