EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ
С. В. Селіванов

Назад

УДК: 35.08

С. В. Селіванов

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності державних службовців. Найчастіше на сьогодні, виробляючи аналіз комплексу ділових якостей співробітників, значна роль приділяється їх анкетними даними. Ключовим аспектом діяльності державних службовців, як показує теорія і міжнародна практика, стає створення об'єктивної та комплексної системи індикаторів, якості виконання посадових обов'язків і ступінь досягнення поставлених цілей, що дозволяє сфокусувати увагу посадових осіб на основних пріоритетах органів влади.
У багатьох розвинених країнах для цих цілей широко використовуються показники результативності. У сучасних умовах ефективне функціонування державної служби неможливо без активної участі державних службовців у досягненні цілей і завдань органів державної влади. Багато в чому результативність діяльності державних службовців залежить від їх зацікавленості в якісному виконанні посадових обов'язків, можливості проявлення ініціативи і застосування професійних навичок і знань.

S. Selivanov

EVALUATION OF THE ACTIVITY OF PERSONNEL OF GOVERNMENT AUTHORITIES AS A COMPONENT OF PERSONAL DEVELOPMENT OF THE STATE PERSONNEL FOR PLANNING CARRIERS

Summary

The article deals with modern approaches to the evaluation of the performance of civil servants. More often than not, at present, producing an analysis of the complex of business qualities of employees, a significant role is given to their personal data. The key aspect of the activities of civil servants, as shown by theory and international practice, is the creation of an objective and integrated system of indicators, redundancy of duties and the degree of achievement of the goals, which allows focusing the attention of officials on the main priorities of the authorities.
In many developed countries, performance indicators are widely used for these purposes. In today's conditions, the effective functioning of the civil service is impossible without the active participation of civil servants in achieving the goals and objectives of public authorities. In many respects, the effectiveness of the activities of civil servants depends on their interest in the qualitative performance of official duties, the ability to show initiative and the application of professional skills and knowledge.

№ 19 2017, стор. 90 - 95

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

С. В. Селіванов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, НАДУ при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України, м. Київ

S. Selivanov

PhD candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Селіванов С. В. Оцінювання діяльності персоналу органів державної влади як компонент особистісного розвитку державного службовця для планування кар'єри. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 90–95.

Selivanov, S. (2017), “Evaluation of the activity of personnel of government authorities as a component of personal development of the state personnel for planning carriers”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 90–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.