EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
О. А. Малеки

Назад

УДК: 351.82:330.341.1

О. А. Малеки

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується стан навколишнього середовища в Україні. Розглянуто особливості формування та реалізації державної екологічної політики в Україні. Розкрито поняття, складові та проблеми навколишнього середовища та виокремлено проблемні аспекти і протиріччя існуючого механізму формування та реалізації державної екологічної політики. Запропоновано напрями вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні.
Довкілля в Україні протягом останніх десятиріч зазнає значного навантаження внаслідок антропогенного тиску, що призводить до порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі, що, у свою чергу, загострює соціально-економічні проблеми в суспільстві, підриває природно-ресурсний потенціал розвитку держави, а також негативно впливає на добробут та здоров'я населення країни.
Однією з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посиленням техногенного впливу на природне середовище є стан атмосферного повітря. Вона включає ряд аспектів: перший — охорона озонового шару, необхідна у зв'язку із зростанням забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту тощо. До середини XXI ст. це може призвести, за оцінками, до зниження вмісту стратосферного озону на 15%. Другий — зростання концентрації СО2 (це вуглекислий газ), що відбувається в основному за рахунок згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації грунтів. До середини XXI ст. очікується подвоєння концентрації газу, що мала місце перед початком науково-технічної революції.

О. Maleky

MECHANISMS OF FORMING AND REALIZATION OF PUBLIC ECOLOGICALPOLICY ARE IN UKRAINE

Summary

In the article the state of environment is investigated inUkraine. The features of forming and realization of publicecological policy are considered in Ukraine. A concept,constituents and problems of environment, is exposed andproblem aspects and contradictions of existent mechanismof forming and realization of public ecological policy aredistinguished. Directions of perfection of mechanism offorming and realization of public ecological policy are offeredin Ukraine.
An environment in Ukraine during the last decades tests theconsiderable loading as a result of anthropogenic pressurethat results in an unbalance in a natural environment, that, inturn, sharpens socio-economic problems in society,resource potential of development of the state underminesnatural and also negatively influences on welfare andhealth of population of country.
One of the peracute ecological problems predefined bystrengthening of technogenic influence there is the state ofatmospheric air on a natural environment. She includes therow of aspects: first, guard of ozone layer, necessary inconnection with the increase of contamination ofatmosphere freons, by the oxides of nitrogen and otherslike that. To the middle of XXI this century can lead, onestimations, to the decline of content of stratospheric ozoneon 15%. Second — increase of concentration of СО2 (it is carbondioxide), that takes place mainly due to combustion of fossilfuel, reduction of areas of the forests, exhaustion of humuslayer and degradation of soils. To the middle of XXI to thecentury doubling of concentration of gas, that took placebefore the beginning of scientific and technical, is expected

№ 19 2017, стор. 96 - 99

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

О. А. Малеки

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Maleky

Postgraduate Student, Department of Regional Management, Local Self-Government and City Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Малеки О. А. Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 96–99.

Maleky, О. (2017), “Mechanisms of forming and realization of public ecologicalpolicy are in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 96–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.