EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
М. М. Войтюк

Назад

УДК: 35.351

М. М. Войтюк

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація

Процес соціально-культурної трансформації створює для суспільства нову якість, що несе в собі зміни не лише економічного середовища, але й зміни соціальних орієнтирів суспільства, нових інтересів та цінностей. Для сьогодення важливі та помітні за своєю впливовістю процеси трансформації соціальної сфери у напрямі її гуманізації та інституціоналізації. Для прискорення процесів розвитку суспільних відносин в Україні в бажаному руслі необхідно приділяти належну увагу дослідженню закономірностей впроваджуваних трансформацій та особливостям інституціоналізації соціальних перетворень. Це, безумовно, сприятиме наближенню українського суспільства до сталого суспільного розвитку, максимальної активізації наявних ресурсів задоволення життєвих потреб соціуму. Прогресивний розвиток соціальної сфери неможливий без чіткої інституціоналізації наявних у ній трансформаційних процесів, виявлення їх закономірностей та особливостей.

M. Voytuk

WAYS OF OPTIMIZATION OF MECHANISMS OF ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ OFPUBLIC POLICY ARE IN THE SOCIAL SPHERE OF MODERN UKRAINE

Summary

Process of welfare transformation creates for society new quality which bears in itself changes not only the economic environment, but also change of social reference points of society, new interests and values. Processes of transformation of the social sphere, noticeable behind the influence, in the direction of her humanization and an institutionalization also are important for present time. For acceleration of developments of the public relations in Ukraine in the desirable course it is necessary to pay due attention to a research of regularities of the introduced transformations, and features of an institutionalization of social transformations. It, certainly, will promote approach of the Ukrainian society to sustainable social development, the maximum activization of the available resources of satisfaction of vital needs of society. Progressive development of the social sphere is impossible without accurate institutionalization of the transformational processes which are available in her, identification of their regularities and features.

№ 19 2017, стор. 100 - 103

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

М. М. Войтюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Voytuk

graduate student, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Войтюк М. М. Шляхи оптимізації механізмів інституціоналізації державної політики в соціальній сфері сучасної України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 100–103.

Voytuk, M. (2017), “Ways of optimization of mechanisms of інституціоналізації ofpublic policy are in the social sphere of modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 100–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.