EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
К. В. Захожай

Назад

УДК: 336.14 (477)

К. В. Захожай

РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Анотація

Статтю присвячено визначенню взаємозв'язку між роллю, функціями і завданнями Державного бюджету України для формування і впровадження у практику механізму державного бюджетування за допомогою візуалізації базових основ Держбюджету України, що дозволить вдосконалити підходи до визначення стратегічних цілей управлінського значення, під які будуть розроблятися програми та застосовуватися сучасні технології бюджетування.
У результаті дослідження визначено роль і місце Державного бюджету у фінансовій системі України, а також у житті країни, суспільства та індивідуумів. На основі взаємозв'язку функцій і завдань головного фінансового плану запропоновано розрізняти поняття "Державний бюджет України" і "державне бюджетування". Рекомендовано до застосування схему базових основ Державного бюджету України з урахуванням сучасних закономірностей, тенденцій та процесів соціально-економічного розвитку країни.

K. Zakhozhay

ROLE, FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE IN THE MODERN SOCIAL AND ECONOMIC SPACE

Summary

The article is devote definition of the relationship between role, functions and tasks of the State Budget of Ukraine for the formation and introduction into practice of the mechanism of State budgeting by means of visualization of the basic principles of the State Budget of Ukraine. It will be improve approaches to the definition of strategic objectives of managerial significance under which programs will be development and applied for modern budgeting technology.
The article defines the State budget role and place in the financial system of Ukraine, as well as in the development of the country, society and individuals lives. Based upon the connections between the functions and tasks of the fundamental financial plan, it is proposed to distinguish notions the "State budget of Ukraine" and the "state budgeting". It is recommended to invade the scheme of the basic foundations of the State Budget of Ukraine, with due regard to current conformities, tendencies, processes of state social and economic development.

№ 20 2017, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department, SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Захожай К. В. Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 19–22.

Zakhozhay, K. (2017), “Role, functions and objectives of the state budget of Ukraine in the modern social and economic space”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.