EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
М. М. Миколайчук

Назад

УДК: 35.071.2

М. М. Миколайчук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Анотація

У статті досліджується взаємозв'язок внутрішнього ринку та сталого розвитку країни та регіонів. Прикладом позитивного впливу орієнтації економіки на внутрішній попит є досвід країн Європи. За період 2013—2015 роки темпи приросту (зменшення) ВВП майже повністю збігалися з темпами приросту (зменшення) внутрішнього попиту.
Аналізується необхідність втручання органів публічного управління з урахуванням особливостей структури господарського комплексу, взаємозв'язку між різними сферами діяльності, забруднення довкілля, раціонального природокористування в регіонах.
Пропонується підхід щодо збалансування розвитку регіонів, який побудований на схемі формування та ефективного функціонування фінансово-економічного механізму управління розвитком внутрішнього ринку України та її регіонів. На першому етапі формування фінансово-економічного механізму пропонується визначити стратегічні завдання регіону. На другому етапі важливого значення набуває розробка системи фінансових інструментів і важелів, які позитивно впливатимуть на основні чинники економічного зростання: формування трудового та інноваційного потенціалу регіону, будуть стимулювати розвиток сільських територій, раціональне використання природних ресурсів, зниження енергоємності продукції та інше. На третьому етапі формування фінансово-економічного механізму управління регіональним розвитком потребує розробки системи показників для оцінювання досягнень у сталому розвитку.

M. Mykolaichuk

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR DEVELOPMENT OF INTERNAL MARKET OF GOODS AND SERVICES

Summary

The article investigates the interconnection of the domestic market and the sustainable development of the country and regions. An example of a positive effect of the orientation of the economy on domestic demand is the experience of European countries. For the period of 2013—2015, the growth rate (decrease) in GDP almost completely coincided with the rate of growth (reduction) of domestic demand.
The necessity of interference of public administration bodies taking into account the features of the structure of the economic complex, the interrelation between different spheres of activity, environmental pollution, rational nature use in the regions is analyzed.
The approach to balancing the development of regions, which is based on the scheme of formation and effective functioning of the financial and economic mechanism for managing the development of the domestic market of Ukraine and its regions, is proposed.
At the first stage of the formation of the financial and economic mechanism, it is proposed to determine the strategic tasks of the region.
At the second stage, the development of a system of financial instruments and instruments that will have a positive effect on the main factors of economic growth: the formation of labor and innovative potential of the region, will stimulate the development of rural areas, rational use of natural resources, decrease in energy intensity of products, and so on.
In the third stage, the formation of a financial and economic mechanism for managing regional development requires the development of a system of indicators for assessing achievements in sustainable development.

№ 20 2017, стор. 50 - 54

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

М. М. Миколайчук

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної та фінансової політики, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

M. Mykolaichuk

doctor of science in public administration, professor, professor of economic and finance policy chair, Odesa regional institute for public administration of National academy for public administration under the President of Ukraine, Odesa

Як цитувати статтю

Миколайчук М. М. Концептуальні засади публічного управління розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 50–54.

Mykolaichuk, M. (2017), “Conceptual principles of public administration for development of internal market of goods and services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 50–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.